Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haisquallion_dj
#754649 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ Tp. HCM

........................

LEÂ ÑÌNH DINH

G
G
I
I
A
A
Û
Û
I
I


P
P
H
H
A
A
Ù
Ù
P
P


N
N
A
A
Â
Â
N
N
G
G


C
C
A
A
O
O


H
H
I
I
E
E
Ä
Ä
U
U


Q
Q
U
U
A
A
Û
Û
C
C
O
O
Â
Â
N
N
G
G


T
T
A
A
Ù
Ù
C
C


L
L
A
A
Ä
Ä
P
P


K
K
E
E
Á
Á


H
H
O
O
A
A
Ï
Ï
C
C
H
H


T
T
A
A
Ø
Ø
I
I


C
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H


T
T
A
A
Ï
Ï
I
I


C
C
A
A
Ù
Ù
C
C


D
D
O
O
A
A
N
N
H
H


N
N
G
G
H
H
I
I
E
E
Ä
Ä
P
P


V
V
Ö
Ö
Ø
Ø
A
A


V
V
A
A
Ø
Ø


N
N
H
H
O
O
Û
Û
Ô
Ô
Û
Û


V
V
I
I
E
E
Ä
Ä
T
T


N
N
A
A
M
M
Chuyeân ngaønh : Kinh teá Taøi Chính - Ngaân haøng
Maõ soá : 60.31.12

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁNGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC :
TIEÁN SÓ BUØI HÖÕU PHÖÔÙC

TP. Hoà Chí Minh - Naêm 2008
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Lý luận về công tac phân tích, dự báo, lập kế hoạch tài chính và vai trò của tin học. 1.1. Lý luận về phân tích tài chính. 1.1.1 Bản chất của tài chín
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement