Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jn_xjnh_online
#754538 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh TP HCM
KILOBOOKS.COM
2
2.1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ......................................... 28
2.1.1.2 Toùm taét nhöõng thaønh tích vaø ñieåm noåi baät trong hoaït ñoäng . 29
2.1.2 Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa NHNo&PTNT Chi nhaùnh
TP.HCM ........................................................................................................... 31
2.2 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG THANH TOAÙN XUAÁT NHAÄP
KHAÅU TAÏI NHNo&PTNT CHI NHAÙNH TP.HCM ..................................... 34
2.2.1 Tình hình thöïc hieän hoaït ñoäng thanh toaùn xnk cuûa NHNo&PTNT
Chi nhaùnh TP.HCM trong giai ñoaïn 2003-2007 ............................................ 34
2.2.2 Cô caáu caùc maët haøng xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu chuû yeáu thanh
toaùn qua NHNo&PTNT Chi nhaùnh TP.HCM ................................................ 36
2.2.3 Nhöõng ruûi ro do taùc nghieäp thöôøng gaëp trong hoaït ñoäng thanh
toaùn XNK taïi NHNo&PTNT Chi nhaùnh TP.HCM ........................................41
2.2.3.1 Trong phöông thöùc tín duïng nhaäp khaåu.................................. 41
2.2.3.2 Trong phöông thöùc tín duïng xuaát khaåu................................... 42
2.2.3.3 Trong phöông thöùc nhôø thu ......................................................45
2.2.3.4 Trong phöông thöùc chuyeån tieàn ............................................... 46
2.3 MOÄT SOÁ HAÏN CHEÁ TRONG HOAÏT ÑOÄNG THANH TOAÙN XUAÁT
NHAÄP KHAÅU TAÏI NHNo&PTNT CHI NHAÙNH TP.HCM VAØ NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI .............................................................................................. 48
2.3.1 Moät soá haïn cheá trong hoaït ñoäng thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu...48
2.3.2 Nguyeân nhaân toàn taïi cuûa caùc haïn cheá trong hoaït ñoäng thanh toaùn
xuaát nhaäp khaåu .................................................................................................49
2.3.2.1 Nguyeân nhaân chuû quan .............................................................. 49
2.3.2.2 Nguyeân nhaân khaùch quan ......................................................... 51
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 ....................................................................... 54
CHÖÔNG 3
GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN HOAÏT ÑOÄNG THANH TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU TAÏI NHNo&PTNT CHI NHAÙNH TP.HCM
3.1 NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN, THAÙCH THÖÙC CUÛA NHNo&PTNT CHI
NHAÙNH TP.HCM TREÂN ÑÒA BAØN TP.HCM .............................................55
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị rường, mở cửa, hợp tác và hội nhập. Thực tế trong thoeif gian qua
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement