Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sammy170383
#754452 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình triển khai chương trình An sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọ
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp B¶o hiÓm A-37

2
Lêi nãi ®Çu

Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc hiÖn nay,
§¶ng vµ Nhµ n−íc ta lu«n coi träng vai trß con ng−êi. Kh«ng ngõng c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh− tinh thÇn cña nh©n d©n lµ môc
®Ých hµng ®Çu cña chÕ ®é x· héi ta. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh
h−íng x· héi chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®−îc §¶ng vµ Nhµ n−íc
ta kh¼ng ®Þnh trong c¸c k× ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 6, 7, 8 ®· vµ ®ang cã nhiÒu ¶nh h−ëng tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc ta. Sau h¬n
m−êi n¨m ®æi míi, d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, nh©n d©n ta ®·
gÆt h¸i ®−îc nhiÒu thµnh c«ng to lín trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh
tÕ x· héi. Nªn nÒn kinh tÕ n−íc ta dÇn dÇn khëi s¾c vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, vÒ c¬ b¶n chóng ta ®· tho¸t ra khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo
dµi, sù mÊt c©n ®èi vÒ c¬ cÊu kinh tÕ ®ang ®−îc ®iÒu chØnh, ®IÒu kiÖn sèng
cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®−îc c¶I thiÖn vµ n©ng cao. Trong xu thÕ ph¸t
triÓn toµn diÖn ®ã, ngµnh b¶o hiÓm còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Ngµy cµng cã nhiÒu nghiÖp vô
míi ra ®êi, b¶o hiÓm nh©n thä lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. NghiÖp vô b¶o hiÓm
nh©n thä mang tÝnh ®Æc thï cao, cã søc hÊp dÉn riªng vµ cã sù kh¸c biÖt so
víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c. NghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n thä bao gåm nhiÒu lo¹I h×nh kh¸c nhau nh−: B¶o hiÓm nh©n thä cã thêi h¹n 5-10 n¨m,
An sinh gi¸o dôc...Së dÜ em chän ®Ò tµi:“An sinh gi¸o dôc: Thùc tr¹ng vµ
mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy ë c«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä “
cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh lµ v× nh÷ng lý do sau:
- MÆc dï b¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi rÊt sím trªn thÕ giíi ( n¨m 1583,
ë Anh) vµ kh«nh ngõng ph¸t triÓn ë kh¾p n¬i, nh−ng l¹i ®−îc triÓn khai rÊt muén ë ViÖt nam. V× vËy, nghiªn cøu häc hái kinh nghiÖm c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ triÓn khai ë n−íc ta lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch cã ý nghÜa kinh tÕ lín
- Do nghiÖp vô “ An sinh gi¸o dôc “míi ®−îc triÓn khai ë n−íc ta, thªm
vµo ®ã chóng ta l¹i thiÕu mét hÖ thèng luËt ®ång bé trong b¶o hiÓm nãi
chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng, nªn khã tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ,
nh÷ng ®iÒu bÊt hîp lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh. V× vËy, cÇn ph¶i nghiªn
cøu mét c¸ch khoa häc, t×m ra gi¶i ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.

- NghiÖp vô b¶o hiÓm nµy cã tÝnh chÊt kh¸c biÖt râ nÐt so víi c¸c nghiÖp
vô b¶o hiÓm kh¸c ë chç nã kh«ng chØ mang tÝnh chÊt b¶o hiÓm c¸c rñi ro mµ
cßn mang tÝnh chÊt tiÕt kiÖm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c«ng ty ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai dï kh«ng cã rñi ro
x¶y ra víi kh¸ch hµng. Do vËy c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cÇn cã mét chÝnh
s¸ch ®Çu t− vèn hîp lý ®Ó ®¶m b¶o tµi chÝnh cña c«ng ty.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý luận về bảo hiểm nhân thọ. Phần II: Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ An sinh giáo dục trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ. Phần III: Tình hình triển k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement