Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhtuan_83lk
#754426 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công tu cổ phần bảo hiểm Petrolimex(PJICO)
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B
1

PhÇn I:
Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i trong B¶o HiÓm con ng−êi phi nh©n thä

I. Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm con ng−êi phi nh©n thä
1.
Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm con ng−êi

Nhu cÇu an toµn ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc trong x· héi lµ vÜnh cöu. Trong suèt cuéc ®êi m×nh con ng−êi lu«n t×m c¸ch ®Ó b¶o vÖ chÝnh b¶n th©n vµ tµi s¶n tr−íc nh÷ng bÊt h¹nh cña sè phËn vµ nh÷ng biÕn cè bÊt ngê trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngay tõ thêi cæ ®¹i ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tæ chøc gÇn gièng víi b¶o hiÓm, ch¼ng h¹n ng−êi Ba-bi-lon ®· ®−a ra nh÷ng quy t¾c tæ chøc ph−¬ng tiÖn vËn t¶i b»ng xe kÐo ®Ó ph©n chia c¸c thiÖt h¹i do mÊt c¾p vµ bÞ th−¬ng cho c¸c th−¬ng gia cïng g¸nh chÞu. HoÆc vµo thÕ kû thø V tr−íc c«ng nguyªn Pª-ri-clex ®· tæ chøc Héi ®oµn t−¬ng hç nh»m ho¹t ®éng trî gióp cho c¸c thµnh viªn vµ gia ®×nh cña hä trong c¸c tr−êng hîp bÞ tö vong, èm ®au, bÖnh tËt hay ho¶ ho¹n. Còng ngay tõ thêi Trung cæ ®· xuÊt hiÖn nh÷ng b¶n cam kÕt b¶o ®¶m an toµn cho c¸c kho¶n tiÒn bá ra mua - b¸n tï binh, n« lÖ cña c¸c «ng chñ nÕu kh«ng may nh÷ng ng−êi nµy bÞ chÕt c¸i chÕt kh¸c víi tù nhiªn. Nh÷ng tï binh, n« lÖ tuy lµ con ng−êi nh−ng ®−îc quy ®æi thµnh mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh song ®©y ®−îc coi lµ h×nh thøc s¬ khai nhÊt cña b¶o hiÓm con ng−êi. Nh− vËy, b¶o hiÓm con ng−êi ®· ®−îc triÓn khai c¸ch nay ®· rÊt l©u, vµ x· héi cµng ph¸t triÓn th× lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cµng ®ù¬c triÓn khai mét c¸ch réng r·i t−¬ng xøng víi tÇm quan träng vµ sù ®ãng gãp to lín cña nã ®èi víi x· héi.
Víi môc ®Ých ®¶m b¶o cho ng−êi d©n, ng−êi lao ®éng h¹n chÕ ®−îc phÇn nµo nh÷ng thiÖt h¹i do bÞ tai n¹n, èm ®au, bÖnh tËt
…BHXH, BHYT ®Òu ®−îc
thùc hiÖn ë c¸c n−íc vµ ®−îc coi nh− lµ quyÒn cña con ng−êi. Tuy nhiªn, ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm vµ ph¹m vi b¶o ®¶m cho c¸c rñi ro cßn rÊt h¹n hÑp. Con ng−êi cßn quan t©m nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c n¶y sinh trong cuéc sèng nh−:
ViÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu trong cuéc sèng vµ ph¸t triÓn cña con ng−êi phô thuéc vµo chÝnh kh¶ n¨ng lao ®éng cña hä. Nh−ng thùc tÕ lµ kh«ng ph¶i lóc nµo con ng−êi còng gÆp thuËn lîi, cã ®Çy ®ñ thu nhËp vµ mäi ®iÒu kiÖn sinh sèng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý thuyết cơ bản về giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người. Phần II: Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại các nghiệp vụ bảo hiểm con người tạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement