Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ntt12686
#754414 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội Việt Nam
KILOBOOKS.COM


4
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ B¶o hiÓm x· héi vµ quü B¶o hiÓm x·
héi
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc quü B¶o hiÓm x· héi ë ViÖt nam hiÖn nay.
Ch−¬ng III: Thµnh lËp quü B¶o hiÓm x· héi thµnh phÇn ë B¶o hiÓm x·
héi ViÖt nam.
ViÖc thµnh lËp quü b¶o hiÓm x· héi thµnh phÇn ë ViÖt nam hiÖn nay lµ mét
vÊn ®Ò lín vµ hÕt søc míi mÎ. H¬n n÷a, mÆc dï rÊt t©m huyÕt víi ®Ò tµi song do
h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh− n¨ng lùc, do ®ã ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
xãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ
nh÷ng ai quan t©m ®Õn ®Ò tµi.
§Ó hoµn thµnh bµi luËn, em ®· ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o b¶o
hiÓm x· héi TØnh S¬n La còng nh− tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¬ quan. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o vµ c¸c c« chó c¸n bé c«ng t¸c t¹i B¶o hiÓm x·
héi tØnh S¬n La ®· gióp em hoµn thµnh nhiÖm vô trong giai ®o¹n thùc tËp vµ
nghiªn cøu t¹i B¶o hiÓm x· héi TØnh S¬n La.
Còng qua ®©y, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o, TS NguyÔn
V¨n §Þnh- tr−ëng bé m«n Kinh tÕ b¶o hiÓm, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n-Hµ néi ®·
tËn t×nh h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Những vấn đề cơ bản về BHXH và quỹ BHXH. Chương 2. thực trạng tổ chức quỹ BHXH ở VN hiện nay. Chương 3 Thành lập quỹ BHXH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement