Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Eban
#754413 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
h¹n chÕ. §Æc biÖt víi khèi DNNQD thuéc diÖn tham gia BHXH b¾t buéc
nh−ng l¹i cè t×nh tr× ho·n, trèn tr¸nh nghÜa vô tham gia. QuyÒn lîi cña ng−êi
lao ®éng kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh
nµy, t¹o cë së thùc hiÖn chÝch s¸ch BHXH ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc
doanh ngµy cµng tèt h¬n. §©y ®−îc coi lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cu¶ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi
“B¶o hiÓm x· héi ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh: thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p” ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Néi dung néi dung cña chuyªn ®Ò bao
gåm:
Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm x· héi ë khu vùc kinh tÕ ngoµi
quèc doanh ë n−íc ta.
Ch−¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH trong khu vùc kinh
tÕ ngoµi quèc doanh ë n−íc ta.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn tèt h¬n
chÝnh s¸ch BHXH ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh.
V× thêi gian vµ nguån tµi liÖu h¹n chÕ nªn em chØ tËp trung dÒ cËp ®Õn
doanh nghiÖp t− nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng
ty hîp doanh lµ phÇn c¬ b¶n cÊu thµnh nªn khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong qu¸ tr×nh lµm song chuyªn ®Ò tr¸nh
khái nh÷ng h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn
cña c¸c thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS, TS
NguyÔn V¨n §Þnh vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña TS §Æng Anh DuÖ, TrÇn
V¨n LuËn cïng c¸c anh chÞ c¸c bé Vô BHXH ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò
tµi nµy.

Hµ néi, th¸ng 4 n¨m 2005

Sinh viªn thùc hiÖn

Phan BÝch Hµ

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
BHXH là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động,. nhu cầu đó đã xuất hiện khá sớm và phát triển theo quá trình quá trình phát triển xH. BHXH đã trở thành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement