Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yo_blog
#754405 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖpthu t¹o quü BHXH tõ ng−êi lao ®éng vµ ng−êi sö dông lao ®éng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt trong thêi gian hiÖn nay. Tõ nh÷ng lý do trªn
trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· chän ®Ò tµi: “
KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu BHXH ë ViÖt Nam
” ®Ó lµm LuËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Môc ®Ých cña LuËn v¨n lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thu BHXH ë ViÖt nam trong thêi gian qua vµ tõ ®ã ®−a ra kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thu BHXH. KÕt cÊu cña LuËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Lý luËn chung vÒ BHXH vµ c«ng t¸c thu BHXH.
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c thu BHXH ë ViÖt Nam.
Ch−¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ cña c«ng t¸c thu BHXH ë ViÖt Nam.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Lý luận chung về BHXH và công tác thu BHXH. Chương 2 Thực trạng của công tác thu BHXH ở VN chương 3. Một số kiến nghị và giải pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement