Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girlxinhxinh_timboyyeuyeu
#754393 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
KILOBOOKS.COM
®¹i häc kinh
®¹i häc kinh
®¹i häc kinh
®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
tÕ quèc d©n
tÕ quèc d©n
tÕ quèc d©nLuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
b
b
b

ï
ï
ïiiii v
v
v

¨
¨
¨n
n
n
n k
k
k
kh
h
h
ho
o
o
oa
a
a
a b
b
b

é
é
é m
m
m

«
«
«n
n
n
n b
b
b¶o
o
o
o h
h
h
hi
i
i

ÓÓ
Óm
m
m
m
2
Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy sÏ bæ sung thªm mét sè gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m hoµn thiÖn, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)
®−îc sù ®Þnh h−íng cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n b¶o hiÓm cïng víi sù ®éng viªn khuyÕn khÝch cña c¸c c¸n bé c«ng ty PJICO, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu
vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn.
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp
khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO).
Ch−¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp
vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë PJICO trong thêi gian tíi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o CN-NguyÔn ThÞ ChÝnh ®· trùc tiÕp h−íng dÉn ®Ò tµi, c¸c thÇy c« trong bé m«n b¶o hiÓm cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty b¶o hiÓm PJICO ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh luËn v¨n nµy mét c¸ch tèt ®Ñp.
Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi, mÆc dï ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n song do tr×nh ®é nhËn thøc còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái ®−îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n ./.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Do hoạt động XK tăng nhanh nên nhu cầu bảo hiểm đối với hàng hóa XNK ngày càng lớn và do hoạt động bảo hiểm hàng hóa XNK đã trở thành tập quán trong hđ ngoại th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement