Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By candy15160
#754391 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện tố hoạt động của BHXH thành phố Vinh
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp

2
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ BHXH
I. bhxh vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña bhxh
I. bhxh vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña bhxh
I. bhxh vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña bhxh
I. bhxh vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña bhxh
1. Sù cÇn thiÕt
Con ng−êi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®−îc tr−íc hÕt ph¶i ¨n, mÆc, ë vµ ®i l¹i
v..v...§Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu ®ã, ng−êi ta ph¶i lao ®éng ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt. Khi s¶n phÈm t¹o ra ngµy cµng nhiÒu th× ®êi sèng con ng−êi ngµy cµng ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn, x· héi ngµy cµng v¨n minh h¬n. Nh− vËy, viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu sinh sèng vµ ph¸t triÓn cña con ng−êi phô thuéc vµo chÝnh kh¶ n¨ng lao ®éng cña hä. Nh−ng trong thùc tÕ, con ng−êi kh«ng chØ lóc nµo còng gÆp thuËn lîi, cã ®Çy ®ñ thu nhËp vµ mäi ®iÒu kiÖn sinh sèng b×nh th−êng. Tr¸i l¹i, cã rÊt nhiÒu tr−êng hîp khã kh¨n bÊt lîi, Ýt nhiÒu ngÉu nhiªn ph¸t sinh lµm cho ng−êi ta bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn sinh sèng kh¸c. Ch¼ng h¹n, bÊt ngê bÞ èm ®au hoÆc bÞ tai n¹n trong lao ®éng, mÊt viÖc lµm hay khi tuæi giµ kh¶ n¨ng lao ®éng hay kh¶ n¨ng tù phôc vô bÞ suy gi¶m v..v...Khi r¬i vµo nh÷ng tr−êng hîp nµy, c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt trong cuéc sèng kh«ng v× thÕ mµ mÊt ®i, tr¸i l¹i cã c¸i cßn t¨ng lªn, thËm chÝ cßn xuÊt hiÖn thªm mét sè nhu cÇu míi mh−: cÇn ®−îc kh¸m vµ ®iÒu trÞ khi èm ®au; tai n¹n th−¬ng tËt nÆng cÇn ph¶i cã ng−êi ch¨m sãc nu«i d−ìng v..v...Bëi vËy, muèn tån t¹i vµ æn ®Þnh cuéc sèng, con ng−êi vµ x· héi loµi ng−êi ph¶i t×m ra vµ thùc tÕ ®· t×m ra nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau nh−: san sÎ, ®ïm bäc lÉn nhau trong mét néi bé céng ®ång; ®i vay, ®i m−în hoÆc dùa vµo sù cøu trî cña Nhµ n−íc v..v... Râ rµng, nh÷ng c¸ch ®ã lµ hoµn toµn thô ®éng vµ kh«ng ch¾c ch¾n.
Khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn, viÖc thuª m−ín nh©n c«ng trë nªn phæ
biÕn. Lóc ®Çu ng−êi chñ chØ cam kÕt tr¶ c«ng lao ®éng, nh−ng vÒ sau ®· ph¶i cam kÕt b¶o ®¶m cho ng−êi lµm thuª cã mét sè thu nhËp nhÊt ®Þnh ®Î hä trang tr¶i nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt khi èm ®au, tai n¹n, thai s¶n...Trong thùc tÕ, nhiÒu khi c¸c tr−ßng hîp trªn kh«ng x¶y ra vµ ng−êi chñ kh«ng ph¶i chi tr¶ mét ®ång nµo. Nh−ng còng cã khi x¶y ra dån dËp, buéc hä mét lóc ph¶i bá ra trong mét lóc nhiÒu kho¶n tiÒn lín mµ hä kh«ng muèn.V× thÕ m©u thuÉn chñ- thî ph¸t sinh, giíi thî liªn kÕt ®Êu tranh buéc chñ ph¶i thùc hiÖn cam kÕt. Cuéc ®Êu tranh nµy diÒn ra ngµy cµng réng lín vµ cã t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Do vËy, Nhµ n−íc ®· ph¶i ®øng ra can thiÖp vµ ®iÒu hoµ m©u thuÉn. Sù can thiÖp nµy mét mÆt lµm t¨ng vai trß cña Nhµ n−íc, mÆt kh¸c buéc c¸c giíi chñ vµ giíi thî ph¶i ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh hµng th¸ng ®−îc tÝnh to¸n chÆt chÏ dùa trªn c¬ së x¸c suÊt rñi ro x¶y ra ®èi víi ng−êi lµm thuª .Sè tiÒn ®ãng gãp cña c¶ chñ vµ thî h×nh thµnh mét quü tiÒn tÖ tËp trung trªn ph¹m vi quèc gia. Qòy nµy cßn ®−îc bæ sung tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc khi cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng khi gÆp ph¶i nh÷ng biÕn cè bÊt lîi. ChÝnh nhê nh÷ng mèi quan hÖ rµng buéc ®ã mµ rñi ro, bÊt lîi cña ng−êi lao ®éng ®−îc dµn tr¶i, cuéc sèng cña ng−êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä ngµy cµng ®−îc ®¶m b¶o
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Lý luận chung về BHXH. Chương 2. thực trạng thực hiện BHXH trên địa bàn thành phố Vinh. chương 3. Phương hướng hoạt động và những biện pháp chủ yếu nh
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online