Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_139
#754384 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò b¶o hiÓm
TrÞnh Thanh HuyÒn - B¶o hiÓm 41B
2
BHNT vµ gãp phÇn thóc ®Èy thÞ tr−êng BHNT cña ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn. D−íi søc Ðp c¹nh tranh, c¸c c«ng ty BHNT kh«ng ngõng nç lùc n©ng cao kh¶ n¨ng khai th¸c s¶n phÈm BHNT ®Ó thu hót kh¸ch hµng vµ më réng thÞ phÇn. Nh×n chung nh÷ng ph−¬ng thøc c¹nh tranh lµnh m¹nh cña c¸c c«ng ty ®Òu ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng, sÏ khuyÕn khÝch ngµy cµng nhiÒu ng−êi tham gia b¶o hiÓm.

Tuy nhiªn, mÆc dï c¸c doanh nghiÖp BHNT trong nh÷ng n¨m qua
®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng khai th¸c s¶n phÈm cña m×nh, nh−ng nh×n chung sè l−îng s¶n phÈm b¸n ®−îc vÉn ch−a cao, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm Nh©n thä trän ®êi, sè tiÒn b¶o hiÓm cßn h¹n chÕ, h×nh thøc thu phÝ cßn nhiÒu bÊt cËp...ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c khai th¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm An Khang Tr−êng Thä cña B¶o ViÖt Nh©n Thä Hµ Néi ” sÏ gióp chóng ta cã c¸i nh×n tæng quan vÒ thùc tr¹ng khai th¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm trän ®êi trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam vµ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy c«ng t¸c khai th¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm An Khang Tr−êng Thä cña BVNTHN nh»m gãp phÇn n©ng cao sè l−îng s¶n phÈm b¶o hiÓm An Khang Tr−êng Thä ®−îc b¸n, ®−a s¶n phÈm B¶o hiÓm An Khang Tr−êng Thä trë thµnh mét s¶n phÈm quen thuéc vµ ®−îc −a thÝch cña ng−êi d©n ViÖt Nam.

§Ò tµi nµy ®−îc hoµn thµnh dùa trªn bµi gi¶ng cña TS NguyÔn V¨n §Þnh vµ sù h−íng dÉn cña TH. S Ph¹m ThÞ §Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«. MÆc dï rÊt cè g¾ng, tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt lý luËn vµ ®Æc biÖt lµ vÒ thùc tiÔn nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, em rÊt mong nhËn ®−îc sù tham kh¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n, nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi ngµy 26/11/2002
Sinh viªn
TrÞnh Thanh HuyÒn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mặc dù các DN BHNT trong những năm qua đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng khai thác sản phẩm của mình, nhưng nhìn chung số lượng sản phẩm bán được vẫn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement