Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barrak
#754369 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn I

Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô
b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö

A
> Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
1-Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
a-Kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ ®iÖn tö
ThiÕt bÞ ®iÖn tö lµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã chøa linh kiÖn b¸n dÉn vµ c¸c m¹ch
®iÖn tö, th«ng th−êng c¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng ph¶i thùc hiÖn ph¶i thùc hiÖn bÊt kú ho¹t ®éng c¬ khÝ nµo. C¸c ho¹t ®éng nh− truyÒn vµ l−u tr÷ th«ng tin ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn, thö nghiÖm, thÈm ®Þnh vµ b¸o ®éng ®Òu do thiÕt bÞ ®iÖn tö thùc hiÖn.Víi −u ®iÓm lµ cã tèc ®é truyÒn cùc nhanh vµ chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, kÝch cì c¸c linh kiÖn rÊt nhá, do ®ã chóng trë nªn rÊt quan träng trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng. §¬n gi¶n lÊy vÝ dô nh− kÜ thuËt ®iÖn tö ®−îc øng dông vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghiªm träng lµ n¹n giao th«ng mËt ®é cao .Th«ng qua kÜ thuËt m¸y tÝnh, kÜ thuËt ®iÖn tÝn vµ c¸c kÜ thuËt kh¸c l¾p trªn « t« vµ däc ®−êng ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých c¶i thiÖn t×nh h×nh an toµn giao th«ng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng giao th«ng trªn ®−êng. HiÖn nay do mËt ®é xe cé dµy ®Æc mµ mçi n¨m Mü thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ lªn tíi 100 tû ®« la, sè ng−êi chÕt do tai n¹n giao th«ng mçi n¨m tíi 41.000 ng−êi vµ 5 triÖu ng−êi bÞ th−¬ng.
C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cho phÐp tù ®éng ho¸ trong c¸c qu¶ tr×nh c«ng nghÖ
vµ kiÓm tra s¶n phÈm ë c¸c xÝ nghiÖp dÖt ,nhµ m¸y chÕ t¹o m« t¬, ho¸ chÊt trong hÇm má, nhµ m¸y ®ãng tµu. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö trùc tiÕp lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ,n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Ch¼ng h¹n, trong viÖc häc ngo¹i ng÷ chØ cÇn dïng m¸y vi tÝnh vµ hÖ thèng loa ©m thanh ta cã thÓ nghe chÝnh x¸c nh− ng−êi n−íc ngoµi nãi mµ kh«ng ph¶i cã gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y .
Ta cã thÓ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña ®iÖn tö trong nh÷ng thiÕt bÞ sö
dông hµng ngµy nh− v« tuyÕn truyÒn h×nh, m¸y ghi ©m m¸y thu thanh. Ngoµi ra do sö dông c¸p quang vµ hÖ thèng vÖ tinh mµ kh¶ n¨ng liªn l¹c toµn cÇu sÏ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở VN, có thể coi bảo hiểm điện tử là 1 trong những nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất và đây là 1 nghiệp vụ khá phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao trong các cô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement