Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aethelweard
#754363 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
2
ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng tong viÖc kh¬i nguån vèn tõ nh÷ng ng−êi cho
vay - nh÷ng ng−êi tiÕt kiÖm tíi nh÷ng ng−êi ®i vay - nh÷ng ng−êi chi tiªu y nh−
mét ng©n hµng. Nã cßn cã thÓ hiÓu nh− mét tæ chøc tiÕt kiÖm theo hîp ®ång.
B¶o hiÓm ra ®êi tõ rÊt l©u trªn thÕ giíi vµ xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë n−íc Anh.ë
ViÖt nam d−íi thêi kú ph¸p ®« hé n¨m 1918 Ph¸p ®· thùc hiÖn b¶o hiÓm cho c«ng
nh©n viªn chøc bÞ tµn tËt. §Õn n¨m 1945 chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÝ x¸c lÖnh vÒ
BHXH, cho ®Õn n¨m 1965 tæng c«ng ty B¶o HiÓm viÖt nam ra ®êi gäi t¾t lµ B¶o
viÖt. §©y lµ ®¬n vÞ kd b¶o hiÓm ®Çu tiªn ë ViÖt Nam víi h×nh thøc lµ B¶o hiÓm nhµ
n−íc. Nh©t lµ tõ khi cã nghÞ ®Þnh 100CP vÒ BHTM th× hµng lo¹t c«ng ty BHTM ra
®êi vµ tõ ®ã ®Õn nay nganh b¶o hiÓm cña ViÖt Nam kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ
®ãng gãp to lín cho ng©n s¸ch nhµ n−íc. §Æc biÖt lµ gÇn ®©y(th¸ng 8 n¨m
1996)B¶o ViÖt ®· triÓn khai m¹nh mÏ nghiÖp vô míi, ®ã lµ b¶o hiÓm nh©n thä, ®©y
lµ nghiÖp vô BH rÊt thiÕt thùc vµ hiªu qu¶ trong cuéc sèng v× nã võa mang tÝnh tiÕt
kiÖm võa mang tÝnh B¶o hiÓm rñi ro.
Víi nh÷ng −u ®iÓm cña b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä nãi riªng
th× viÖc tham gia lo¹i h×nh nµy lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.
B¶o HiÓm Nh©n Thä lµ lo¹i h×nh B¶o hiÓm con ng−êi mang tÝnh chÊt mét
nghiªp vô B¶o hiÓm b¶o ®¶m ph©n t¸n rñi ro theo qui luËt sè ®«ng trong B¶o
hiÓm, ®ång thêi cßn lµ mét h×nh thøc tiÕt kiÖm cã kÕ ho¹ch. Môc ®Ých chÝnh cña
B¶o hiÓm nh©n thä lµ tr¶ sè tiÒn rÊt lín ngay khi ng−êi tham gia B¶o hiÓm míi tiÕt
kiÖm ®−îc sè tiÒn nhá. Quü B¶o hiÓm ®−îc h×nh thµnh trªn cë ®ãng gãp chung cña
céng ®ång ng−êi htam gia B¶o hiÓm, trong qu¸ tr×nh sö dông nã t¹o ra kho¶n lêi
cho nhµ B¶o hiÓm, nã ®−îc sö dông hÕt vµo viÑc tr¶ tiÒn B¶o hiÓm khi cã sù cè b¶o
hiÓm x¶y ra.
Thùc tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay lµm thÕ nµo dÓ cho mäi ng−êi hiÓu biÕt râ vÒ
B¶o HiÓm nh©n thä vµ thÊy ®−îc lîi Ých to lín cña nã tõ ®ã thu hót ®−îc nhiÒu
ng−êi tham gia B¶o hiÓm nh©n thä ®ñ lín vµ hiÖu qu¶ sö dông cña nã cã ý nghÜa
®èi víi ®êi sèng x· héi, ®©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang g¹p nhiªï khã kh¨n nã ph¶i ®−îc
sù quan t©m chung cña mäi tæ chøc x· héi, kh«ng chØ riªng ngµnh B¶o HiÓm. XuÊt
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
BHNT là loại hình bảo hiểm con người mang tính chất 1 nghiệp vụ bảo hiểm bảo đảm phân tán rủi ro theo quy luật số đông trong bảo hiểm, đồng thời còn là 1 hình t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement