Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietthanh_bumbum
#754351 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
2
Ch−¬ng I
kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä
vµ ®¹i lý b¶o hiÓm

I. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä
1. Sù cÇn thiÕt vÒ t¸c dông cña B¶o hiÓm phi nh©n thä
B¶o hiÓm phi nh©n thä lµ sù cam kÕt gi÷a ng−êi tham gia b¶o hiÓm víi
ng−êi b¶o hiÓm mµ trong ®ã, ng−êi b¶o hiÓm sÏ tr¶ cho ng−êi tham gia hoÆc
ng−êi thô h−ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi cã c¸c sù kiÖn
®· ®Þnh tr−íc x¶y ra, cßn ng−êi tham gia ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ, ®óng
h¹n.
Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh−u ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ngµy dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng nh−ng con ng−êi vÉn
cã nguy c¬ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. C¸c rñi ro ®ã do nhiÒu
nguyªn nh©n, vÝ dô nh−:
- C¸c rñi ro do m«i tr−êng thiªn nhiªn: B·o, lôt, ®éng ®Êt, rÐt, h¹n,
s−¬ng muèi, dÞch bÖnh v.v..
- C¸c rñi ro x¶y ra do sù tiÕn bé vµ ph¸t triÓn cña khoa häc vµ kü thuËt.
Khoa häc vµ kü thuËt ph¸t triÓn, mét mÆt thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho cuéc sèng cña con ng−êi: nh−ng mÆt kh¸c còng g©y ra nhiÒu tai
n¹n bÊt ngê nh− tai n¹n « t«, hµng kh«ng, tai n¹n lao ®éng v.v..
- C¸c rñi ro do m«i tr−êng x· héi: §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn
nh©n g©y ra rñi ro cho con ng−êi. Ch¼ng h¹n, nÕu x· héi tæ chøc qu¶n lý chÆt
chÏ - mäi ng−êi lµm viÖc vµ sèng theo ph¸p luËt th× sÏ kh«ng x¶y ra hiÖn
t−îng thÊt nghiÖp, trém c¾p; nÕu lµm tèt cong t¸c ch¨m sãc søc khoÎ sÏ h¹n
chÕ ®−îc c¸c rñi ro kh«ng ®¸ng cã nh− ho¶ ho¹n, b¹o lùc, v v...
BÊt kÓ do nguyªn nh©n g×, khi rñi ro x¶y ra th−êng ®em l¹i cho con
ng−êi nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng nh− mÊt viÖc hoÆc gi¶m thu nhËp, ph¸
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọ. chương 2 thực trạng hoạt động khai thác của đại lý bảo hiểm tại công ty bảo hiểm phú thọ. chương 3. Kiến ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement