Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ducky_duck3108
#754350 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội
KILOBOOKS.COM
2

Do vËy, sau thêi gian em thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty, em ®· quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c
t¹i C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi"
lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc
tËp tèt nghiÖp cña em. Víi mong muèn n©ng cao kiÕn thøc cña b¶n th©n vµ em xin cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vÒ nh÷ng tån t¹i trong vÊn ®Ò trªn t¹i c«ng ty.
Néi dung ®Ò tµi ®−îc chia lµm ba phÇn:

PhÇn I. Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä

PhÇn II. Thùc tr¹ng triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty b¶o
hiÓm nh©n thä Hµ Néi.
PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p.
Trong ®Ò tµi nµy, em sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p chñ yÕu lµ
kh¶o s¸t lý thuyÕt vµ thùc tÕ, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh t×m ra nh÷ng mÆt ®−îc vµ nh÷ng tån t¹i nh»m ®−a ra nh÷ng ®Ò xuÊt.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o: NguyÔn ThÞ H¶i §−êng ®· tËn
t×nh h−íng dÉn gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi tÊt c¶ c¸c anh, chÞ trong phßng khai th¸c B¶o hiÓm nh©n thä quËn Thanh Xu©n, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña chÞ Mai Anh - nh©n viªn kÕ to¸n cña phßng.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bảo hiểm nhân thọ ra đời không những là biện pháp bảo vệ khi gặp rủi ro mà còn là 1 biện pháp để tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch đối với từng gia đình, tạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement