Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lewis
#754332 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng số 3 Hà Nội
KILOBOOKS.COM


Trang- 2 -

4.
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn .
4.1.
¦u ®iÓm cña viÖc sö dông vèn.
4.2.
Nh−îc ®iÓm cña viÖc sö dông vèn.
4.3.
Nguyªn nh©n cña viÖc sö dông vèn.

Ch−¬ng ba: Mét sè ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.

1.
Nh÷ng ph−¬ng h−íng chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng
ty X©y dùng sè 3 (tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001).
2.
Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña C«ng ty X©y
dùng sè 3.
2.1.
N©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu x©y dùng ®Æc biÖt
®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín.
2.2.
X©y dùng vµ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nh»m xö lý tèt h¬n vµ h¹n chÕ l−îng
vèn bÞ c¸c chñ ®Çu t− chiÕm dông.
2.3.
N©ng cao hÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng c¸ch b¸n, cho thuª mua vµ
®i thuª mua trªn c¬ së c©n ®èi n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ víi nhiÖm vô s¶n
xuÊt nh»m ph¸t huy −u thÕ vÒ c«ng nghÖ trong c¹nh tranh cña C«ng ty.
2.4.
X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi
Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých tËp thÓ, khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong C«ng ty
hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh hiÖu qu¶ nhÊt.
KÕt luËn.
NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp.
Tµi liÖu tham kh¶o.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn không phải chỉ riêng 1 đối tượng nào mà tất cả các nhà kinh doanh, ngày tư khi thành lập DN đều phải tính toán kỹ lưỡng đến các phư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement