Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jenny.baovan
#754329 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện chiến lược marketing thâm nhập thị truowgf than Nhật bản tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế
KILOBOOKS.COM
LV: Hoµn thiÖn chiÕn l−îc Marketing th©m nhËp thÞ tr−êng than NhËt B¶n t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ-Coalimex.
SV: §ç ThÞ B×nh -
-
K35 E2
Khoa Th-¬ng M¹i Quèc TÕ

Tr-êng ®¹i häc
th-¬ng m¹i
2
tranh, tøc lµ: trong chiÕn luîc kinh doanh còng cã c¶ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña kh¸i niÖm chiÕn l−îc qu©n sù truyÒn thèng: (1) C¸c ®èi thñ, (2) Mét thÞ tr−êng kh«ng ®ñ lín ®Ó tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt tham gia c¹nh tranh, vµ (3) Mét kÏ hë ®Ó mét ®èi thñ cã thÓ tËn dông.
C¸c chÝnh s¸ch (policies):
C¸c chÝnh s¸ch còng lµ nh÷ng kÕ ho¹ch theo nghÜa chóng lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n hoÆc nh÷ng qui ®Þnh chung ®Ó h−íng dÉn hoÆc khai th«ng c¸ch suy nghÜ vµ hµnh ®éng khi ra quyÕt ®Þnh. C¸c chÝnh s¸ch lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu. C¸c chÝnh s¸ch bao gåm c¸c lêi h−íng dÉn, c¸c quy t¾c vµ thñ tôc ®−îc thiÕt lËp ®Ó hËu thuÉn cho c¸c nç lùc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. C¸c chÝnh s¸ch lµ nh÷ng chØ dÉn cho viÖc ®−a ra quyÕt ®Þnh vµ thÓ hiÖn c¸c t×nh huèng th−êng lÆp l¹i hoÆc c¸c t×nh huèng cã tÝnh chu kú. Th«ng th−êng c¸c chÝnh s¸ch tån t¹i ë tÊt c¶ c¸c cÊp cña tæ chøc bao gåm tõ c¸c chÝnh s¸ch chñ yªó cña c«ng ty trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch cña c¸c bé phËn chÝnh cho tíi c¸c chÝnh s¸ch thø yÕu ¸p dông cho c¸c kh©u nhá nhÊt trong tæ chøc. C¸c chÝnh s¸ch còng cã thÓ liªn quan tíi c¸c chøc n¨ng nh− b¸n hµng vµ tµi chÝnh, hoÆc chØ víi c¸c dù ¸n nh− dù ¸n thiÕt kÕ mét s¶n phÈm míi. ChÝnh s¸ch còng nh− c¸c môc tiªu hµng n¨m ®Æc biÖt quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn luîc bëi v× chóng bao qu¸t nh÷ng mong ®îi vµ kú väng cña c¸c nh©n viªn vµ c¸c qu¶n trÞ gia trong tæ chøc. ChÝnh s¸ch sÏ dÉn d¾t suy nghÜ cña chóng ta trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. Chóng ®¶m b¶o r»ng c¸c quyÕt ®Þnh sÏ n»m trong nh÷ng ph¹m vi nhÊt ®Þnh. Chóng kh«ng ®ßi hái ph¶i hµnh ®éng nh−ng l¹i nh»m môc ®Ých h−íng dÉn ng−êi qu¶n lÝ vÒ nh÷ng cam kÕt cña hä khi hä tiÕn hµnh ra quyÕt ®Þnh. Nãi chung, chÝnh s¸ch cho phÐp sù hîp t¸c vµ phèi hîp ®ång bé bªn trong vµ gi÷a c¸c phßng ban cña doanh nghiÖp.
C¸c chiÕn thuËt (tactics):
§Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶, c¸c chiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch ph¶i ®−îc ®−a vµo thùc hiÖn qua c¸c kÕ ho¹ch, chóng cÇn ®−îc chi tiÕt ho¸ ®Õn khi nµo doanh nghiÖp n¾m ch¾c mäi kh©u ho¹t ®éng cña m×nh. Khi ®ã, c¸c chiÕn thuËt lµ c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng mµ qua ®ã chiÕn l−îc ®−îc thùc hiÖn. Mét chhiÕn l−îc cã thÓ lµ tèt nh−ng l¹i thÊt b¹i chØ do viÖc thi hµnh kÐm cái. VÝ dô: c«ng ty thµnh ®¹t Volkswagen ®· cè t×m c¸ch th©m nhËp vµo thÞ tr−êng xe du lÞch h¹ng sang qui m« trung b×nh mét phÇn qua viÖc lËp ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt lo¹i « t« lÞch sù cã
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Một số lý luận cơ bản về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của DN. 1.1. Một số khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược. 1.1.1 chiế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement