Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_girl
#754322 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp nhằm nâng coa hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội
KILOBOOKS.COM
h−íng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn th«ng qua ®ã nghiªn cøu: “C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu m¸y Hµ Néi
”.
§Ò tµi nghiªn cøu gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ vèn l−u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u
®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty xuÊt
nhËp khÈu m¸y Hµ Néi.
Ch−¬ng III: C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u
®éng t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu m¸y Hµ Néi.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sxkd nói chung và vốn lưu đông nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự sống còn của các DN khi tìm chỗ đứng trong nền
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement