Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By auduongtruongphuoc
#754309 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2003
KILOBOOKS.COM


2
Ch−¬ng I
Tæng quan chiÕn l−îc t¨ng tr−ëng dùa vµo
xuÊt khÈu

I. TÝnh tÊt yÕu cña chiÕn l−îc.
1. Tõ c¸ch tiÕp cËn c«ng nghiÖp ho¸.


§· tõ l©u, §¶ng ta x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m trong
suèt thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc
cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®é dµi thêi kú qu¸ ®é lªn mét x· héi phån vinh, b×nh ®¼ng
vµ v¨n minh ë n−íc ta.

H¬n 30 n¨m qua, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc mÆc dï ®· ®¹t ®−îc
nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, nh−ng ViÖt nam vÉn lµ mét n−íc nghÌo vµ l¹c hËu.
Trong khi ®ã c¸c n−íc NIC
s
vµ ASEAN l¹i ®¹t ®−îc sù ph¸t triÓn “thÇn kú”,
“n¨ng ®éng” trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc. §iÒu ®ã ph¶i cã c¸ch
tiÕp cËn míi vÒ c«ng nghiÖp ho¸.

Tõ tr−íc tíi nay, chóng ta vÉn x¸c ®Þnh, c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt, biÕn lao ®éng thñ c«ng thµnh
lao ®éng sö dông m¸y mãc. §iÒu nµy lµ hoµn toµn ®óng víi thùc chÊt cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Song qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn kü thuËt ®ã nh− thÕ nµo.
Trong lÞch sö ®· cã c¸c kiÓu chuyÓn biÕn nµo lµ cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi mäi
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §ã lµ vÊn ®Ò cÇn ®−îc nghiªn cøu s©u s¾c h¬n ®Ó t×m ra con
®−êng, c¸ch ®i c«ng nghiÖp ho¸ thÝch hîp víi n−íc ta trong ®iÒu kiÖn khoa häc ph¸t triÓn nh− vò b·o.

Kinh nghiÖm c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c n−íc chØ ra lµ cã ba kiÓu thùc hiÖn
c«ng nghiÖp ho¸.

Thø nhÊt
, b»ng con ®−êng c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt trong n−íc tõ kü
thuËt thñ c«ng lªn nöa c¬ khÝ råi c¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸, ho¸ häc ho¸ hoÆc kÕt hîp gi÷a c¸ch tiÕn tuÇn tù nh¶y vät tõ thñ c«ng lªn c¬ khÝ tù ®éng ho¸ g¾n liÒn
víi nã lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu tõ n«ng nghiÖp sang c«ng - n«ng nghiÖp - dÞch vô.
§©y lµ chiÕn l−îc truyÒn thèng vÒ c«ng nghiÖp ho¸.

Thø hai
, vµo nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû nµy, mét sè n−íc ®ang ph¸t triÓn,
sau khi giµnh ®−îc ®éc lËp d©n téc ®· ¸p dông chiÕn l−îc c«ng nghiÖp ho¸ thay thÕ nhËp khÈu. VÒ c¬ b¶n, chiÕn l−îc nµy dùa vµo ®éc lËp d©n téc, muèn x©y
dùng mét nÒn c«ng nghiÖp d©n téc b»ng c¸ch tù t¹o cho m×nh mét nÒn khoa häc
c«ng nghÖ trªn c¬ së ®ãng cöa, b¶o hé s¶n xuÊt trong n−íc, nh»m s¶n xuÊt ra
hµng ho¸ tiªu dïng tr−íc ®©y vÉn ph¶i nhËp khÈu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Tổng quan chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Chương 2. chính sách trong chiến lược thúc đẩy xuất khẩu. Chương 3. Tình hình xuất khẩu của VN tro
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online