Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hungbeo_xiipo
#754308 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty sơn tổng hợp Hà Nội
KILOBOOKS.COM


2
c¬ së lý luËn còng nh− thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi. Qua ®ã ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
Néi dung ®Ò tµi gåm cã bèn ch−¬ng : Ch−¬ng I
: C¬ së lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
Ch−¬ng II
: Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô ë c«ng ty
Ch−¬ng III
: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm ë c«ng ty.
Nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy trong ®å ¸n lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông c¸c kiÕn
thøc ®· häc trong tr−êng còng nh− nh÷ng bµi häc trong thêi gian thùc tËp t¹i
c«ng ty .
Tuy vËy, víi nh÷ng ®iÒu nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ vÒ nhiÒu
mÆt nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Mong r»ng qua ®å ¸n nµy em nhËn ®−îc ®ãng gãp cña thÇy gi¸o Tr−¬ng Huy Hoµng vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §Ó gióp em hoµn thiÖn ®å ¸n vµ ®¶m b¶o viÖc
thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng
ty ®−îc diÔn ra liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr−¬ng Huy Hoµng
ng−êi ®· nhiÖt t×nh h−íng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp em trong thêi gian thùc tËp vµ ®å ¸n ®· hoµn thµnh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các DN cần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sp mà DN sản xuất ra, không để sp bị ứ đọng, thu hồi vốn nhanh, tái sản xuất mở rộng. chính vì vậy mà công tác tiêu t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement