Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hardy
#754293 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tạo nguồn là mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp


Vò Thu Chinh


2
s¶n nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n nãi riªng cña C«ng ty
trong thêi gian tíi.
Tõ môc tiªu trªn, kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n
xuÊt khÈu.

Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu
ë C«ng ty S¶n xuÊt- DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi.
Ch−¬ng III. Gi¶i ph¸p t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n cho xuÊt khÈu ë
C«ng ty S¶n xuÊt- DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi.

T«i xin ch©n thµh c¶m ¬n sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn
HoÌ cïng c¸c c« chó, anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 4 C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i trong viÖc hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
T«i xin cam ®oan luËn v¨n ®−îc hoµn thµnh lµ do sù t×m tßi nghiªn cøu cña
b¶n th©n vµ sù h−íng dÉn cña TS.TrÇn HoÌ, kh«ng hÒ cã sù sao chÐp cña c¸c luËn v¨n kh¸c.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với VN, hoạt động XK thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement