Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Derwyn
#754276 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN của công ty XNK Intimex
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ HuyÒn – TMQT 42
Ch−¬ng 1. ThÞ tr−êng ASEAN vµ kh¶ n¨ng
xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam sang
thÞ tr−êng ASEAN

1.1. §Æc tr−ng cña thÞ tr−êng ASEAN vÒ hµng n«ng s¶n
1.1.1. §Æc tr−ng cña thÞ tr−êng ASEAN
* VÒ v¨n ho¸
C¸c n−íc ASEAN ®Òu cã nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸. §Æc biÖt
c¸c n−íc ASEAN ®Òu cã nÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸
d©n téc,cã lÞch sö ®Êu tranh dùng n−íc vµ gi÷ n−íc.V¨n ho¸ lµ di s¶n ®−îc kÕ thõa tõ cha «ng qua c¶ qu¸ tr×nh lÞch sö,lµ tæng thÓ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n ,vÒ trÝ tuÖ vµ vËt chÊt.V¨n ho¸ trong ASEAN cã nh÷ng ®Æc tr−ng sau :
_§¸nh gi¸ cao tÝnh kiªn nhÉn, lßng kÝnh träng víi ®Þa vÞ, th©n thÕ (tuæi
t¸c, danh väng…), n¨ng lùc chuyªn m«n.
_RÊt tù hµo vÒ d©n téc m×nh vµ kÝnh träng truyÒn thèng d©n téc :mçi
mét n−íc ®Òu cã mét nghi thøc, tËp tôc truyÒn thèng kh¸c nhau nh−ng tÊt c¶
hä ®Òu tù hµo vµ kÝnh träng truyÒn thèng d©n téc cña hä.
_V¨n ho¸ kinh doanh mang tÝnh c¹nh tranh cao vµ cã ®¹o ®øc kinh
doanh.
_§Òu cã xuÊt ph¸t ®iÓm lµ nÒn v¨n minh lóa n−íc, con ng−êi cÇn cï
chÞu khã,cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, uy tÝn ,th©n thiÖn…
_Mçi quèc gia ®Òu cã rÊt nhiÒu d©n téc anh em sinh sèng, mçi d©n téc
sö dông mét ng«n ng÷ riªng,t¹o nªn sù ®a d¹ng trong ng«n ng÷.
* VÒ ®Þa lý sinh th¸i.
N»m gi÷a Th¸i B×nh D−¬ng vµ Ên §é D−¬ng, lµ ®Çu mèi cöa ngâ giao
th«ng quan träng, c¸c n−íc ASEAN cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn më réng hîp
t¸c giao l−u, v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi víi nhau vµ c¸c n−íc trªn thÕ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Thị trường ASEAN và khả năng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Asean. Chương 2. Thực trạng XK nông sản Chương 3. Một số giải pháp đẩy mạnh X
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement