Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kuty_kjsskjss
#754274 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản paharm ở công ty thực phẩm miền Bắc
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa Th−¬ng M¹i

2
3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c........................................................................................................74
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c .............................................................................81
I. Môc tiªu ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty thùc
phÈm miÒn b¾c .................................................................................................81
1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty................................................81 2.
Môc tiªu, ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty thùc
phÈm MiÒn B¾c tõ 2002 - 2005.....................................................................83
II. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty Thùc
phÈm MiÒn B¾c ................................................................................................85
1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng .................................85 2. Hoµn thiÖn chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. .............................86 3. Ph¸t triÓn m¹ng l−íi tiªu thô s¶n phÈm hîp lý..........................................87 4. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn yÓm trî ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm .88 5. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kh¸ch hµng tr−íc, trong vµ sau khi b¸n hµng ........91 6. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm .......................................................................................................91
III. §iÒu kiÖn thùc hiÖn....................................................................................92
1. VÒ phÝa Nhµ n−íc......................................................................................92 2. VÒ phÝa C«ng ty Thùc phÈm MiÒn B¾c .....................................................93
KÕt luËn....................................................................................................................94
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................96http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tiêu thụ sản phẩm trở thành 1 hoạt động vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các DN. nó đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement