Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhalamvuon
#754273 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
MÆt kh¸c, do tr×nh ®é vµ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cña c¸c nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ cao h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, v× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c nhµ kinh doanh b¸n bu«n sÏ ch¾c ch¾n cao h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt. Nh÷ng nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é vµ tÝnh
chuyªn m«n ho¸ h¬n so víi nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt. Hä hiÓu râ vÒ nhu cÇu thÞ tr−êng, tõ ®ã hä më réng kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸.
§èi víi nh÷ng ng−êi kinh doanh b¸n lÎ th× hä thÝch kinh doanh tæng hîp, hä muèn mua nhiÒu mÆt hµng, chñng lo¹i hµng tõ mét nhµ kinh doanh b¸n bu«n chø
kh«ng mua trùc tiÕp tõ ng−êi s¶n xuÊt. §èi víi ng−êi s¶n xuÊt, nhê cã nh÷ng nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ sÏ gióp hä tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm mµ x· héi cÇn.
Tõ nh÷ng dÉn chøng trªn cã thÓ cho r»ng kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ lµ rÊt cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nãi riªng. Nh÷ng nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng hãa ®−îc cÇu viÖn khi hä cã thÓ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n mét hay nhiÒu chøc n¨ng sau ®©y.
Chøc n¨ng:
-
L−u kho: Ng−êi b¸n bu«n b¶o qu¶n hµng ho¸ dù tr÷ v× vËy gi¶m ®−îc chi phÝ
l−u kho vµ rñi ro cho nhµ cung øng vµ kh¸ch hµng.
- Ph©n c¸c l« hµng lín thµnh c¸c l« hµng nhá: Ng−êi b¸n bu«n tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nhê mua nh÷ng l« hµng lín
råi ph©n ra c¸c l« nhá b¸n cho kh¸ch hµng.
-
VËn chuyÓn: Ng−êi b¸n bu«n ®¶m b¶o giao hµng nhanh h¬n cho ng−êi mua do tÝnh chuyªn m«n ho¸ hay hä gÇn kh¸ch hµng h¬n so víi nhµ s¶n xuÊt.
-
Tµi trî: Ng−êi b¸n bu«n tµi trî cho kh¸ch hµng cña m×nh khi b¸n chÞu cho hä, ®ång thêi cung cÊp vèn cho s¶n xuÊt (cung øng) cho m×nh khi ®Æt tr−íc vµ
thanh to¸n kÞp thêi ho¸ ®¬n.
-
G¸nh chÞu rñi ro: ng−êi b¸n bu«n sÏ g¸nh chÞu mét phÇn rñi ro khi tiÕp nhËn sö h÷u hµng ho¸ vµ chÞu c¸c chi phÝ do lçi thêi, h− háng...
-
Cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr−êng: cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr−êng cho kh¸ch hµng vµ ng−êi cung øng hµng ho¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®èi thñ
c¹nh tranh, vÒ tÝnh biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, vÒ s¶n phÈm míi,. . .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thương mại bán buôn là tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch vu cho những người mua để bán lại hay sử dụng vào mục đích kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement