Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By oi_tinhyeu117
#754252 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty công nghệ phẩm Minh Quân
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2.5. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph©n phèi ...........................................................31
2.2.6. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch xóc tiÕn ..............................................................34
2.3. Ph©n tÝch SWOT ....................................................................................36
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh
cña C«ng ty giai ®o¹n 2006 - 2010 .............................................................40
3.1. Ph−¬ng h−íng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty trong thêi gian 2006-2010....40
3.2. Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr−êng vµ c¹nh tranh trong thêi gian 2006-2010 ...42
3.2.1. Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr−êng...................................................................42
3.2.2. Dù b¸o c¹nh tranh...............................................................................43
3.3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c Marketing ............................44
3.3.1. ChÝnh s¸ch chung................................................................................44
3.3.2. Mét sè gi¶i ph¸p Marketing cô thÓ vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ..................45
3.3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ....................................45
3.3.2.2.T¨ng c−êng ®µo t¹o nh©n lùc.............................................................51
3.3.2.3.T¨ng c−êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng.......................................52
3.3.2.4.Mét sè gi¶i ph¸p vÒ thu thËp th«ng tin...............................................53
3.3.2.5.Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ch¨m sãc kh¸ch hµng.........................................53
3.3.2.6.§iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p............................................................54
3.3.3. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c............................................................................54
KÕt luËn .......................................................................................................56
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .....................................................................57

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Nội dung cơ bản của marketing ứng dụng trong hđkd và giới thiệu khái quát về Công ty tNHH công nghệ phẩm Minh Quân. chương 2. Kết quả kinh doanh và th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement