Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Audwine
#754250 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
KILOBOOKS.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Vò Minh §¹t Kho¸ 34A3 - KTHN
2
hiÖu qña dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t. Bëi trong c¬ chÕ thÞ tr−êng kh«ng
chØ riªng doanh nghiÖp nhµ n−íc mµ cßn nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c
còng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ªï ph¶i tu©n thñ theo c¸c qui
luËt kinh tÕ vèn cã: gi¸ trÞ, cung cÇu, c¹nh tranh... vµ khi tiÕn hµnh s¶n
xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tr¶ lêi 3 c©u hái lín: s¶n xuÊt c¸i g×? S¶n
xuÊt nh− thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? ®ång thêi dÓ tr¶ líi víi ®iÒu kiÖn
rµng buéc ®Çu tiªn bao giê còng ph¶i lµ vèn kinh doanh. Qua ®ã, ta
thÊy ®−îc viÖc b¶o toµn vèn kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn kinh doanh cã ý nghÜa vµ tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp nhµ n−íc nãi riªng vµ toµn bé c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ nãi chung.
Sau thêi gian häc tËp t¹i tr−êng, qua gÇn 3 th¸ng thùc tËp ë c«ng ty
DÖt Minh Khai, ®−îc sù h−íng dÉn cña thÇy gi¸o bé m«n vµ sù gióp
®ì cña ban l·nh ®¹o ë c«ng ty. Em ®· vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®·
häc vµo thùc tiÔn cña c«ng ty, ®«ng thêi tõ thùc tiÕn ®· lµm s¸ng tá
nh÷ng lý luËn ®· häc. V× vËy, em ®· ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò:
Vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn kinh doanh
”, tõ ®ã thÊy râ ®−îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña
c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, thêi gian thùc
tËp cña em kh«ng tr¸ch khái nh÷ng h¹n chÕ. Em rÊt mong sù gãp ý
cña c¸c thÇy c« vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh
chuyªn ®Ò tèt h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc tổ chức và sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết đề các DN khẳng định được vị trí của mình, tìm chỗ vững c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement