Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By c8nh7_itc_2008
#754230 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dùng TQM ở công ty dệt 19.5 Hà Nội
KILOBOOKS.COM
LuËn V¨n Tèt NghiÖp


§µo Duy Minh líp QTCL 39

2
Ngoµi nh÷ng hÖ thèng qu¶n lý trªn ngµy nay chóng ta cßn biÕt ®Õn mét mét
h×nh qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn (TQM) ®· thµnh c«ng rùc rì ë NhËt. §Ó c¶i tiÕn kh«ng ngõng chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn (TQM) lµ mét dông ph¸p h÷u hiÖu gióp c¸c doanh nghiÖp thu hót sù tham gia cña méi cÊp mäi kh©u, mäi ng−êi vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vµ mong ®îi cña kh¸ch hµng.
Thùc chÊt qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn (TQM) lµ mét dông ph¸p qu¶n lý
tËp trung vµo chÊt l−îng dùa vµo sù nç lùc cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong tæ chøc, doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®−îc sù thµnh c«ng l©u dµi nhê sù tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ch hµng. TQM cã thÓ ¸p theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp cña tæ chøc doanh nghiÖp. Nã lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý linh ho¹t kh«ng cøng nh¾c, nh−ng ®ßi hái sù nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc, doanh nghiÖp. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®· cã hµng ngh×n tæ chøc doanh nghiÖp thùc hiÖn thµnh c«ng (TQM). Nh−ng ë ViÖt Nam con sè nµy cßn qu¸ Ýt do sù míi mÎ cña ph−¬ng thøc qu¶n lý nµy.
Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty DÖt 19. 5 Hµ Néi em ®· t×m hiÓu vÒ c«ng
t¸c qu¶n lý, còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty, trong ®ã cã c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng. §−îc biÕt c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch triÓn khai ¸p dông (TQM), d−íi sù h−íng dÉn chØ b¶o, tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS Tr−¬ng §oµn ThÓ céng víi sù gióp ®ì cña c¸c C«, Chó c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty, em chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m tõng b−íc triÓn khai ¸p dông TQM ë c«ng ty DÖt 19. 5 Hµ Néi” ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp.
§Ò tµi ®−îc chia lµm ba ch−¬ng:

Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn “TQM”.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l−îng
ë c«ng ty DÖt 19. 5 Hµ Néi.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m tõng b−íc triÓn khai ¸p dông
TQM ë c«ng ty DÖt 19. 5 Hµ Néi.
V× kh¶ n¨ng cã h¹n, h¬n n÷a ®©y lµ mét ph−¬ng thøc qu¶n lý míi mÎ ®èi
víi n−íc ta, ch−a cã nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o cho nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong sù gãp ý, chØ b¶o cña thÇy gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực chất quản lý chất lượng toàn diện TQM là 1 dung pháp quản lý tập trung vào chất lượng dựa vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức, DN nhằm đạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement