Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zichan255181
#754210 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình hoạt động về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu sản phẩm ở Công ty TNHH thương mại An Phú
KILOBOOKS.COM
Ph¹m vi nghiªn cøu:
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
TNHH Th−¬ng m¹i An Phó.
Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:

Víi mong muèn hÖ thèng l¹i mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tiªu
thô s¶n phÈm , ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i An Phó ®Ó tõ ®ã ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong thêi gian tíi.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
§Ò tµi ®−îc x©y dùng trªn c¬ së lý luËn vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu
thô s¶n phÈm cïng víi viÖc sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, nghiªn cøu thèng kª, ph©n tÝch sè liÖu, n¾m b¾t th«ng tin tõ ho¹t ®éng thùc tÕ nh»m ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n thµnh c«ng hay ch−a thµnh c«ng trong c«ng t¸c c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . Tõ ®ã ®−a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®−îc tr×nh bµy nh− sau:
Ch−¬ng I
V
ai trß vµ néi dung cña ®Èy m¹nh c«ng
t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
Ch−¬ng II
ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
ë c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i an phó
Ch−¬ng III
mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty tnhh
th−¬ng m¹i an phó
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tại Công ty TNHH thương mại An Phú, công tác tiêu thụ sản phẩm đang là điều quan tâm nhất của ban lãnh đạo công ty để đẩy mạnh việc tiêu thụ, thông qua đố công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement