Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pham_duy_hung1988
#754193 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty cơ điện đo lường Tự động hóa DKNEC
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2
Trªn c¬ së ®Þnh h−íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ yªu cÇu cÊp
thiÕt cña ho¹t ®éng b¸n hµng t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
T¨ng c−êng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty C¬ - §iÖn - §o
l−êng Tù ®éng hãa DKNEC

*Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
- TËp hîp c¸c ph−¬ng ph¸p luËn x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tæ chøc vµ qu¶n
trÞ b¸n hµng.
- Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ
b¸n hµng vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c triÖt ®Ó, n©ng cao
uy tÝn cña c«ng ty.
- §ång thêi ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c
qu¶n trÞ b¸n hµng.

*Néi dung nghiªn cøu cña t«i gåm cã 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I. §Æc ®iÓm hµng hãa vµ néi dung qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng
cña c«ng ty C¬ - §iÖn - §o l−êng Tù ®éng hãa DKNEC.
Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ häat ®éng qu¶n trÞ b¸n hµng cña c«ng ty
C¬ - §iÖn - §o l−êng Tù ®éng hãa DKNEC.
Ch−¬ng III. Gi¶i ph¸p t¨ng c−êng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng
ty C¬ - §iÖn - §o l−êng Tù ®éng hãa DKNEC
.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Đặc điểm hàng hóa và nội dung quản trị hoạt động bán hàng của công ty. Chương 2. Thực trạng quản trị hoạt động chương 3; giải pháp tăng cường quản tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement