Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bachviet_24
#754191 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty CPC.I
KILOBOOKS.COM
Hoµn thiÖn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK...
Ph¹m Ngäc Vinh

Th−¬ng m¹i quèc tÕ 38
2
§Ó nghiªn cøu t«i cã sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng cña chñ
nghÜa M¸c-Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh, vµ mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c nh− ph©n tÝch, tæng hîp, diÔn gi¶i, quy n¹p, so s¸nh...
Sau ®©y lµ kÕt cÊu b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp: ◊ ch−¬ng1: Hîp ®ång nhËp khÈu vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ◊ ch−¬ng 2: thùc tr¹ng vÊn ®Ò ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i
c«ng ty CPC.1
◊ ch−¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p t¨ng hiÖu qu¶ ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång
nhËp khÈu
MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do n¨ng lùc, thêi gian vµ th«ng tin cã
h¹nnªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Do vËy t«i mong c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó, anh chÞ ë c«ng ty CPC1 cïng c¸c ®éc gi¶ l−îng thø vµ cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2000 Sinh viªn thùc hiÖn: ph¹m ngäc vinh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hợp đồng xuất nhập khẩu là vấn đề tuy cũ song vẫn còn là 1 vấn đề nóng hổi. cũ vì ai cũng hiểu biết về tầm quan trọng, vai trò và vị trí của nó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement