Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_ka_yeuanhvitien
#754175 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty XNK tạp phẩm Tocontap
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
§HTM
§Æng Thu Trang
2 K35-E1
(TOCONTAP) ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph−¬ng
Liªn vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh
luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Lîi nhuËn vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao lîi
nhuËn ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP
”.

Trong khu«n khæ thêi gian thùc tËp cho phÐp, luËn v¨n cña em ®·
hoµn thµnh nh−ng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu s©u h¬n. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dËy cña thÇy
c« gi¸o, cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®äc ®Ó gióp em hoµn thµnh luËn v¨n tèt h¬n.
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy em ®· ®−îc sù h−íng dÉn
tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Liªn bé m«n Qu¶n TrÞ Tµi ChÝnh Quèc TÕ vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c c«, chó, b¸c, anh chÞ trong
c«ng ty XNK t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP )

Víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c: em xin bµy tá lêi c¸m ¬n tr©n thµnh tíi c«
NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Liªn cïng c¸c c« chó, anh chÞ thuéc c«ng ty XNK t¹p
phÈm Hµ Néi (TOCONTAP) trong thêi gian qua ®· hÕt lßng gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy.

Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003
Sinh viªn: §Æng Thu Trang
K35-E1-TMQT
Ch−¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ lîi nhuËn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khi nói đến hđsxkd, người ta thương đề cập đến hiệu quả của nó, năng suất-chất lượng - hiệu quả là mục tiêu phấn đấy của nền sản xuất tiên tiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement