Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thutoican_tinhbantraidau
#754171 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm tân dược tại Công ty dược liệu TWI- Hà Nội
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT
së vËn dông lý thuyÕt ®−îc häc ë tr−êng vµ sù t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty em xin tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi “Hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n d−îc t¹i C«ng ty d−îc liÖu TWI-Hµ Néi

Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng ®iÓm hoµn thiÖn vµ ch−a hoµn thiÖn
trong quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty tõ ®ã em xin ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ cô thÓ nh»m gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh trong viÖc ®−a doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay.
Víi lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c, em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n
thµnh nhÊt tíi :
C« gi¸o TS. §µo ThÞ BÝch Hoµ - Chñ nhiÖm bé m«n kü thuËt th−¬ng
m¹i quèc tÕ.
Ths. T« Minh Phóc – Tr−ëng phßng kinh doanh nhËp khÈu, C«ng ty
d−îc liÖu TWI-Hµ Néi.
Ds. TrÇn Hoµng Giao – Phô tr¸ch ho¹t ®éng nhËp khÈu, C«ng ty d−îc
liÖu TWI-Hµ Néi.
Cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kinh doanh - nhËp khÈu, C«ng
ty d−îc liÖu TWI-Hµ Néi.
§· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng 5 n¨m 2003. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hoa


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Lý luận chung cơ bản và quy trình nhập khẩu tại các DN kinh doanh XNK .1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement