Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leo_nice2002
#754170 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xuất khẩu ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401
Tr−êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
2
Ch−¬ng I
vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
I. ý nghÜa cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng.
§Ó ®¶m b¶o an toµn, chñ ®éng, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn cho c¸c
chuyÕn bay vµ ho¹t ®éng t¹i s©n bay Tæng C«ng Ty Hµng Kh«ng ViÖt Nam ®· thèng nhÊt tæ chøc ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ cung øng dÞch vô cho c¸c chuyÕn bay vµ s©n bay. §©y lµ ho¹t ®éng thiÕt thùc gióp cho c¸c chuyÕn bay vµ s©n bay tiÖn viÖc qu¶n lý ngay t¹i s©n bay vµ ngoµi s©n bay. C«ng ty Cung øng dÞch vô Hµng Kh«ng cÊn cã hµng ®Ó cung cÊp cho ngµnh. CÇn b¶o ®¶m tÝnh an toµn vµ kÞp thêi, kh«ng bÞ ®éng do viÖc cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô g©y nªn.
XuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng dÞch vô Hµng Kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cã l·i,
cã ®ñ vèn ho¹t ®éng nhËp hµng vµ cho c¸c chuyÕn bay cho h·ng Hang Kh«ng Quèc gia ViÖt Nam vµ t¹i s©n bay. Ngµy nay, trong c¬ chÕ thÞ tr−êng viÖc tæ chøc ®¬n vÞ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®−îc khuyÕn khÝch nªn c«ng ty ®· kÞp thêi h×nh thµnh tæ chøc ho¹t ®éng.
II. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ víi c«ng ty cung øng dÞch vô hµng kh«ng.
1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt khÈu:
XuÊt khÈu lµ viÖc b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô v−ît qua biªn giíi quèc gia trªn
c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ®¬n vÞ thanh to¸n. TiÒn tÖ ë ®©y cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét quèc gia hoÆc ®èi víi c¶ hai quèc gia. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.
Môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ khai th¸c ®−îc lîi thÕ cña c¸c quèc gia
trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n−íc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn víi nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau. Ph¹m vi ho¹t ®éng xuÊt khÈu rÊt réng c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian.
2. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n.
XuÊt khÈu hµng ho¸ n»m trong kh©u ph©n phèi vµ l−u th«ng hµng ho¸ trong
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, nh»m môc ®Ých liªn kÕt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng gi÷a n−íc nµy víi n−íc kh¸c. Vai trß cña xuÊt khÈu ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c ®iÓm sau:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động XK giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động thương mại của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. thông qua hoạt động XK
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement