Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuanlin_10101984
#754149 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở xí nghiệp may xuất khẩu Lạc trung
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng 1:
Mét sè vÊn ®Ò vÒ gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt
Nam
Ch−¬ng 2:
Ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp
may xuÊt khÈu L¹c Trung
Ch−¬ng 3:
Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng gia c«ng
may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban Gi¸m ®èc cïng c¸c c« chó, c¸c anh
chÞ trong phßng KÕ ho¹ch – Kinh doanh cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung ®· tËn t×nh chØ b¶o cho t«i trong thêi gian thùc tËp ë ®©y.
T«i còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Æc biÖt tíi c« gi¸o h−íng dÉn thùc tËp
t«i, Ths. NguyÔn TuyÕt Nhung lµ ng−êi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, gãp ý ®Ó t«i cã
thÓ hoµn thµnh tèt bµi thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Do kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn bµi thu ho¹ch
thùc tËp tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« trong khoa vµ tÊt c¶ mäi ng−êi ®Ó cã thÓ rót kinh nghiÖm vµ bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc míi nh»m hiÓu h¬n vÒ c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong thùc tÕ.T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bên cạnh những hoạt động kinh tế đối ngoại đem lại hiệu quả cao như XNK hàng hóa thì các hđ gia công quốc tế cũng là 1 phương pháp hữu hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement