Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boycutetimgirldethuong
#754148 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
TTTT quèc tÕ ViÖt Nam

2
2
Ch−¬ng 1
Kh¸i qu¸t vÒ tranh chÊp th−¬ng m¹i vµ
gi¶i quyÕt tranh chÊp th−¬ng m¹i b»ng
thñ tôc träng tµi
1.1. Tranh chÊp th−¬ng m¹i
1.1.1. Tranh chÊp kinh tÕ
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
Ngay tõ xa x−a, khi Nhµ n−íc cßn ch−a h×nh thµnh th× mäi ng−êi ®·
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸ theo c¸c ph−¬ng thøc gi¶n ®¬n kh¸c nhau. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ cã tõ rÊt l©u tr−íc khi Nhµ n−íc xuÊt hiÖn vµ ®−a ra nx chÕ ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ kinh tÕ, x· héi cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ kinh tÕ x· héi, tranh chÊp còng ph¸t sinh vµ ®Æt ra nhu cÇu ®−îc gi¶i quyÕt sao cho c«ng b»ng vµ hîp lý nhÊt trong bèi c¶nh kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi ®ã.
ThuËt ng÷ "tranh chÊp" nãi chung ®−îc hiÓu lµ sù bÊt ®ång, m©u thuÉn
vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn liªn quan. Nh÷ng bÊt ®ång, m©u thuÉn nµy cã thÓ ph¸t sinh tõ nh÷ng quan hÖ x· héi do nhiÒu ngµnh luËt
®iÒu chØnh nªn chóng ®−îc gäi theo ngµnh luËt ®ã. VÝ dô: Tranh chÊp vÒ tiÒn l−¬ng gi÷a ng−êi lao ®éng vµ ng−êi sö dông lao ®éng ®−îc gäi lµ tranh chÊp lao ®éng. T−¬ng tù nh− vËy, tranh chÊp d©n sù, tranh chÊp ®Êt ®ai ... nh÷ng
tranh chÊp râ lµ cã liªn quan ®Õn lîi Ých kinh tÕ cña c¸c bªn. Do ®ã chóng cã thÓ ®−îc gäi lµ tranh chÊp kinh tÕ theo nghÜa réng. Mét ®Æc tr−ng cña c¸c
tranh chÊp kinh tÕ theo nghÜa réng ®ã lµ c¸c chñ thÓ tham gia vµo quan hÖ nµy kh«ng nh»m môc ®Ých t×m kiÕm lîi nhuËn.
Trong ph¹m vi hÑp, quan hÖ kinh tÕ lµ quan hÖ gi· c¸c chñ thÓ kinh
doanh trong lÜnh vùc kinh tÕ. KÓ tõ khi n−íc ta cã ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ, nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh tõ quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ gäi lµ tranh chÊp
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những biện pháp giải quyết tranh chấp hay được áp dụng hiện nay là thông qua trọng tài kinh tế. có nhiều ưu điểm của phương pháp này so với các phương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement