Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dvnghia1984
#754142 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty XNK với Lào
KILOBOOKS.COM


2
B»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi viÖc ®i thùc tÕ ë c«ng ty, t«i nhËn thÊy
r»ng viÖc ®Èy m¹nh vµ më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty hiÖn nay vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph¸t huy vµ khai th¸c hÕt mäi nguån lùc hiÖn cã vÒ vèn, lao ®éng, tr×nh ®é, c¸c lîi thÕ so s¸nh tõng b−íc t¹o nguån thu ngo¹i tÖ, tiÕp thu nh÷ng ph−¬ng ph¸p qu¶n lý hîp lý nh»m t¹o ®−îc nh÷ng nh÷ng ®ét biÕn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o nªn thÕ lùc míi cho c«ng ty, ®ång thêi còng lµ phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc.
Víi mong muèn ®−îc tham gia ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo C«ng ty
®Ó nã ngµy cµng ph¸t triÓn thÞnh v−îng. T«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt
nhËp khÈu víi Lµo"
. Néi dung chñ yÕu bao gåm 3 ch−¬ng sau:
Ch−¬ng I:
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XuÊt
nhËp khÈu víi Lµo
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt
nhËp khÈu víi Lµo.
Ch−¬ng III:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo.
Do kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a ph¶i lµ
nhiÒu, do vËy chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty vµ thÇy gi¸o h−íng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò nµy hoµn thiÖn h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty XNK với Lào . Chương 2 Thực trạng sxkd và xk ở công ty . Chương 3 Một số giải pháp đẩy mạnh h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement