Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hb_5658
#754132 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
KILOBOOKS.COM
2
doanh cña c«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi n¬i t«i ®−îc
phÐp thùc tËp, C«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi lµ mét doanh
nghiÖp ®−îc thµnh lËp trong thêi kú ®Êt n−íc cã sù chuyÓn biÕn lín nhÊt lµ
sù chuyÓn biÕn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Þnh h−íng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ
n−íc. Trong bèi c¶nh c«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi còng vÊp
ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n nh− c¬ chÕ, nh©n lùc, vËt lùc vµ nguån vèn. D−íi sù
l·nh ®¹o s¸ng suèt, khoa häc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, tõng b−íc ®· th¸o gì
®−îc nh÷ng v−íng m¾c ban ®Çu, dÇn ®−a ho¹t ®éng kinh doanh vµ dÞch vô
vµo æn ®Þnh. §Õn nay c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh, më réng c¸c lÜnh
vùc ho¹t ®éng, t¹o ®−îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c còng nh− c¸c c¬
quan liªn quan. Trªn tinh thÇn cña h−íng dÉn néi dung chuyªn ®Ò thùc tÇp,
qua thu nhËp sè liÖu thùc tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3
n¨m (1997- 1999) b»ng kinh nghiÖm thùc tÕ, b»ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc tËp
lµm c¬ së cho b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Song do ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng
nhiÒu, phÇn nµo trong ®ã b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ch−a ph¶n ¸nh hÕt ®−îc
nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt gi÷a lÝ luËn vµ
thùc tÕ. KÝnh mong c¸c thÇy, c« vµ c«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi
Bµi ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó b¶n chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n !http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài là 1 DN được thành lập trong thời kỳ đất nước có sự chuyển biến lớn nhất lá sự chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế địn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement