Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xuhao.bapcai
#754126 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT
2
hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ®· mang l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh«n l−êng mµ nhiÒu nhµ kinh doanh ph¶i g¸nh chÞu. §ã lµ nh÷ng thua thiÖt vÒ tµi s¶n lµ tiÒn b¹c mµ cßn c¶ nh÷ng thiÖt h¹i phi tµi s¶n kh¸c n÷a nh− sù mÊt uy tÝn trong quan hÖ lµm ¨n... cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam do rÊt nhiÒu c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, nh−ng trong ®ã vÊn ®Ò chñ yÕu lµ thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ ch−a chó träng ®óng møc ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Ngµy nay th«ng tin liªn l¹c, khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn mét c¸ch v−ît bËc. Nã ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th−¬ng diÔn ra nhanh chãng vµ kÞp thêi h¬n. §Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th−¬ng trong tõng doanh nghiÖp lµ mét ®ßi hái mang tÝnh cÊp b¸ch, cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam hiÖn nay.
C«ng ty quan hÖ quèc tÕ vµ ®Çu t− s¶n xuÊt - CIRI lµ mét c«ng ty cã ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu víi nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi nh−ng ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ chiÕm tû träng lín trong toµn c«ng ty. ChÝnh v× vËy trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®−îc trang bÞ t¹i tr−êng ®¹i häc vµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o bïi ®øc dòng, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty nªn em xin chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bé linh kiÖn xe m¸y t¹i C«ng ty quan hÖ quèc tÕ vµ ®Çu t− s¶n xuÊt - CIRI
”.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ: Nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ
chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bé linh kiÖn xe m¸y mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. Tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó c«ng ty cã thÓ ¸p dông. §ång thêi rót ra kinh nghiÖm cho b¶n th©n trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu trªn thùc tÕ.
Giíi h¹n néi dung vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Dùa trªn nh÷ng c¬ së lý luËn vµ
thùc tiÔn liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu xe m¸y cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: KÕt hîp nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr−êng vµ sù
h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o cïng víi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ khi tham gia thùc tËp t¹i c«ng ty (CIRI). §ång thêi sö dông nguån sè liÖu cña c«ng ty ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®−a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty (CIRI).
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất- CIRI là 1 công ty có hoạt động XK với nhiều nước trên thế giới nhưng hoạt động NK là chiếm tỷ trọng lớn trong toàn c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement