Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lisabet
#754020 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Gian lận thuế GTGT trong DNTM ở nước ta hiện nay. thực trạng và biện pháp phòng ngừa
KILOBOOKS.COM
Gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ë n−íc ta hiÖn nay
Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa

2

Lêi më ®Çu

§èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo th× thuÕ còng ®ãng mét vai trß hÕt søc
quan träng vµ chiÕm phÇn lín trong tæng thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc. ViÖc thùc thi
mét sè chÝnh s¸ch thuÕ cã hiÖu qu¶ sÏ ®¶m b¶o æn ®Þnh cho nguån thu nµy vµ tõ
®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®Êt n−íc. ë
ViÖt Nam theo thèng kª cña Tæng côc thuÕ th× 92% ng©n s¸ch Nhµ n−íc lµ thu
tõ thuÕ nªn cÇn ph¶i cã ph−¬ng ph¸p tÝnh hîp lý nh»m ®¶m b¶o sù c«ng b»ng
cho c¸c ®èi t−îng nép thuÕ kÕt hîp víi viÖc h¹ch to¸n thuÕ t¹i c¸c doanh nghiÖp
ph¶i theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT ë n−íc ta sau h¬n 4 n¨m
¸p dông cho thÊy c¸c vô gian lËn trong thuÕ GTGT ngµy cµng nhiÒu, c¸c h×nh
thøc ngµy cµng tinh vi h¬n cho thÊy vÊn ®Ò gian lËn thuÕ GTGT ®· trë nªn v«
cïng nguy hiÓm vµ ®¸ng b¸o ®éng cho toµn x· héi. ChØ riªng trong hoµn thuÕ th×
n¨m 1999 ph¸t hiÖn 3 vô gian lËn thuÕ GTGT, n¨m 2000 ph¸t hiÖn 17 vô, n¨m
2001 ph¸t hiÖn 64 vô vµ tõ ®Çu n¨m 2002 ®Õn kho¶ng th¸ng 6 n¨m 2002 ®· ph¸t
hiÖn 63 vô, n©ng tæng sè tiÒn hoµn thuÕ GTGT bÞ chiÕm ®o¹t lªn 500 tû ®ång tõ
n¨m 1999 c¸c vô vÒ mua b¸n ho¸ ®¬n hay lµm sai lÖch gi¸ trªn ho¸ ®¬n kh«ng
hÒ cã xu h−íng gi¶m sót. T×nh tr¹ng nµy lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý nãi riªng
vµ x· héi nãi chung, cã nh÷ng kÎ ®· lîi dông nh÷ng kÏ hë trong luËt vµ trong
qu¶n lý cña nhµ n−íc ta ®Ó bßn rót tiÒn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ ®ót tói c¸ nh©n
m×nh.
N¶y sinh tõ c¸c vÊn ®Ò ®· ®−îc nªu ë trªn th× sù cÇn thiÕt trong viÖc
nghiªn cøu c¸c mÆt tr¸i cña thuÕ GTGT vµ ®−a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m tèi ®a
nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ hÕt søc cÇn thiÕt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu ®ã em ®· m¹nh
d¹n tham gia nghiªn cøu ®Ò tµi “Gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ biÖn ph¸p phßng ngõa”.

Cô thÓ bµi viÕt gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1 Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh . Chương 2. Thực trạng gian lận thuế GTGT ở VN. Chương 3. Một số biện pháp chống gian lận thuế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement