Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhxinh_xinh
#754007 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
KILOBOOKS.COM
Khoa Th−¬ng m¹i
2

Ch−¬ng I

ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong c¬ chÕ
thÞ tr−êng.

I. C¸c kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng nhËp khÈu
thiÕt bÞ toµn bé.
1. ThiÕt bÞ toµn bé lµ g×? C«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé-víi t− c¸ch lµ ®èi t−îng cña hîp ®ång th−¬ng
m¹i-®· tån t¹i tõ nhiÒu n¨m nh−ng cho ®Õn nay vÉn ch−a cã mét ®Þnh nghÜa ®Çy
®ñ vµ ng¾n gän nµo ®−îc tÊt c¶ c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ chÊp nhËn
®èi víi lo¹i hµng ho¸ ®Æc thï nµy.
ë Liªn x« tr−íc ®©y vµ Nga hiÖn nay, ng−êi ta coi c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn
bé lµ tËp hîp thiÕt bÞ m¸y mãc, vËt t− x©y l¾p dïng ®Ó x©y dùng toµn bé mét c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, ®−îc vËn hµnh theo mét qui tr×nh c«ng nghÖ cô thÓ vµ
®¹t ®−îc nh÷ng th«ng sè s¶n xuÊt ®Ò ra. Theo ®Þnh nghÜa nµy, c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé bao gåm c¸c thµnh phÇn nh−:

Kh¶o s¸t kü thuËt vµ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt.

LËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt.

LËp thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng.

Giao thiÕt bÞ toµn bé vµ vËt liÖu.

X©y dùng, l¾p r¸p vµ hiÖu chØnh vËn hµnh.

Thùc hiÖn c¸c dÞch vô cã liªn quan.
Uû ban kinh tÕ cña Liªn Hîp Quèc trªn c¬ së tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i thùc tiÔn trong lÜnh vùc bu«n b¸n vµ l¾p r¸p thiÕt bÞ, m¸y mãc ®·
so¹n th¶o ra “§iÒu kiÖn chung giao hµng vµ l¾p r¸p nhµ m¸y vµ m¸y mãc xuÊt nhËp khÈu” sè 188A. §iÒu kiÖn chung nµy ®−îc ®a sè c¸c quèc gia vµ c¸c tæ
chøc th−¬ng m¹i quèc tÕ chÊp nhËn vµ ¸p dông víi c¸c söa ®æi tuú theo tõng hoµn c¶nh, tõng tr−êng hîp cô thÓ. Trong b¶n" §iÒu kiÖn chung” nµy ®· ®−a ra
mét ®Þnh nghÜa gÇn víi kh¸i niÖm c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé mµ chóng ta vÉn
th−êng hiÓu nh−ng kh¸i qu¸t h¬n ®ã lµ:
“C«ng tr×nh” cã nghÜa lµ toµn bé Nhµ m¸y do Ng−êi b¸n (Contractor) giao
vµ c¸c c«ng viÖc ®−îc ng−êi b¸n tiÕn hµnh theo hîp ®ång. “Nhµ m¸y” cã nghÜa lµ toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô ®o ®¹c, ®iÒu khiÓn, vËt liÖu vµ c¸c danh
môc ®−îc giao theo hîp ®ång.
§èi víi ViÖt Nam, kh¸i niÖm"thiÕt bÞ toµn bé” lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®−a ra
trong §iÒu 2 “B¶n thÓ lÖ t¹m thêi vÒ viÖc ®Æt hµng gi÷a Bé ngo¹i th−¬ng vµ c¸c Bé trong c¶ n−íc” ban hµnh kÌm th«ng t− 07/TTg ngµy 7/1/1961 cña Thñ t−íng
ChÝnh phñ:
"ThiÕt bÞ toµn bé lµ nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng− nghiÖp, c¬ së
khoa häc hay thÝ nghiÖm, bÖnh viªn, tr−êng häc, c«ng tr×nh kiÕn tróc, c«ng tr×nh thuû lîi, giao th«ng, b−u ®iÖn,...nhê n−íc ngoµi thiÕt kÕ hoÆc gióp
thiÕt kÕ, do
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. hoạt động NK thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường. Chương 2 Phân tích quy trình NK. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quy trình NK thiết bị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement