Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khanhlinh_bichhuu
#754005 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công ty XNK thủ công mỹ nghệ
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
:


2

thiÕu sãt trong néi dung lý luËn còng nh− thùc tiÔn cña bµi viÕt nµy. VËy kÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty ®Ó ®Ò tµi nµy ®−îc hoµn thiÖn vµ gióp em bæ sung thªm ®−îc kiÕn thøc cho m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, Phã gi¸o s−- tiÕn
sü Hoµng Minh §−êng cïng tßan thÓ c¸c c« chó trong phßng Cãi, phßng tæ chøc, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch vµ ë C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy .Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !


Hµ néi , Th¸ng 6 n¨m 2001


Ng−êi thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ Kim Anh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. giới thiệu lý luận về thị trường và hoạt động phát triển thị trường XK của DN XNK trong nền kinh tế thị trường mở. Chương 2. Giới thiệu về thực trạng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement