Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vincedesusu
#753964 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của Việt nam
KILOBOOKS.COM
NguyÔn M¹nh H−ng MSV 99D 454 LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn M¹nh H−ng MSV 99D 454 LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn M¹nh H−ng MSV 99D 454 LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn M¹nh H−ng MSV 99D 454 LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa Th−¬ng m¹i
Khoa Th−¬ng m¹i
Khoa Th−¬ng m¹i
Khoa Th−¬ng m¹i Tr−êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh
Tr−êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh
Tr−êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh
Tr−êng §H Qu¶n lý & Kinh doanh
2
CH¦¥NG I
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt
vµ xuÊt khÈu gia vÞ

1. Kh¸i niÖm, vai trß vµ t¸c dông cña gia vÞ.
Gia vÞ lµ mÆt hµng bu«n b¸n truyÒn thèng trªn thÞ tr−êng thÕ giíi.
Trong thêi gian 5 n¨m qua, l−îng bu«n b¸n gia vÞ trªn thÕ giíi hµng n¨m
v−ît 1.100 ngµn tÊn víi trÞ gi¸ kho¶ng 2,3 - 2,6 tû USD. Gia vÞ ®−îc dïng hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, nhÊt lµ
ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép thÞt, c¸, ®å uèng cã cån, b¸nh, kÑo vµ
c¸c thùc phÈm thÝch hîp kh¸c. Ngoµi ra, c¸c lo¹i gia vÞ cßn ®−îc dïng réng r·i trong ngµnh c«ng nghiÖp mü phÈm, h−¬ng liÖu, d−îc phÈm, c¸c ngµnh dÞch vô ¨n uèng vµ rÊt phæ biÕn trong tiªu thô gia ®×nh.

TËp qu¸n sö dông gia vÞ trong b÷a ¨n hµng ngµy, chÕ biÕn c¸c lo¹i
b¸nh nh÷ng mïa lÔ héi còng rÊt phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. ë c¸c n−íc kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ®¹t møc cao, nhu cÇu
vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm ®· ®Õn møc b·o hoµ, nh−ng nhu cÇu vÒ chÊt gia vÞ trong b÷a ¨n mçi gia ®×nh ngµy cµng t¨ng. Mét thÝ dô gÇn ®©y nhÊt lµ: th¸ng
6 - 2003, vô thu ho¹ch h¹t tiªu cña In®«nªxia dù kiÕn sÏ bÞ chËm 20 ngµy ®·
khiÕn thÞ tr−êng Mü xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng khan hiÕm h¹t tiªu trong hai tuÇn.

ThÞ tr−êng vµ gi¸ c¶ lo¹i s¶n phÈm nµy ngµy cµng më réng vµ cßn
nhiÒu tiÒm n¨ng. §iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ ®Æc tÝnh vµ gi¸ trÞ kinh tÕ cña gia vÞ, kh«ng dõng l¹i ë t¸c dông gia vÞ lµ kÝch thÝch khÈu vÞ ¨n ngon miÖng mµ cßn
cã t¸c dông vÒ kÝch thÝch tiªu ho¸, chèng viªm nhiÔm, t¨ng søc ®Ò kh¸ng
cña c¬ thÓ ®èi víi mét sè bÖnh lý th«ng th−êng.
Tiªu thô gia vÞ nãi chung chÞu t¸c ®éng ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè thu
nhËp cña d©n c−, d©n sè, c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, tËp qu¸n tiªu thô vµ thãi quen nÊu n−íng.
2. Thµnh phÇn c¬ cÊu gia vÞ vµ nhu cÇu vÒ gia vÞ.

Danh môc c¸c mÆt hµng gia vÞ kh¸c nhau tõ n−íc nµy qua n−íc kh¸c.
Theo hiÖp héi bu«n b¸n gia vÞ Mü (ASTA) th× cã 41 lo¹i gia vÞ. Trong khi ®ã danh môc gia vÞ cñac¬ quan qu¶n lý gia vÞ Ên ®é gåm 52 lo¹i, cßn c¬ quan tiªu chuÈn cña Ên ®é l¹i ®−a ra danh môc 63 lo¹i gia vÞ. Theo tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ - ISO th× gia vÞ gåm 109 lo¹i... Do vËy, sè liÖu s¶n xuÊt
vµ xuÊt khÈu gia vÞ tõ c¸c nguån kh¸c nhau cã thÓ rÊt kh¸c nhau trªn thÞ
tr−êng gia vÞ thÕ giíi.
C¸c lo¹i gia vÞ ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c nhãm HS sau:
M· sè:
- HS 0904.11.00 h¹t tiªu - HS 0904.20.00 ít - HS 0905.00.00 vani - HS 0906.10.00 quÕ - HS 0907.00 ®inh h−¬ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và xuất khẩu gia vị. Chương 2. Thực trạng thị trường gia vị của thế giới và tình hình sx, xk gia vị của VN. Chương 3.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement