Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By emmo_veanh8x
#753927 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nanga cao khả năng quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
KILOBOOKS.COM
nu«i sèng doanh nghiÖp b»ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh
nghiÖp. Mµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp muèn ®−îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× ph¶i phï hîp víi môc ®Ých cña ng−êi tiªu dïng, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu
cña x· héi hay chÝnh lµ ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
C«ng ty ®Çu t− ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå lµ mét trong nh÷ng
C«ng ty dÉn ®Çu trong ngµnh x©y dùng ë Hµ Néi. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé
lµnh nghÒ, víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cïng víi sù qu¶n lý chÆt chÏ vµ hîp lý. Do vËy, C«ng ty cã mét vÞ thÕ trªn thÞ tr−êng trong n−íc còng nh−
thÞ tr−êng quèc tÕ. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr−êng
trong n−íc vµ ®· xuÊt khÈu sang mét sè n−íc trªn thÕ giíi. §iÒu nµy cho chóng ta thÊy vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®−îc nhËn
thøc ®óng ®¾n, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l−îng trong C«ng ty. §Æc biÖt hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng
ISO 9002 ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm cña m×nh.
Tuy nhiªn, so víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng−êi tiªu dïng trong
n−íc còng nh− xuÊt khÈu, chÊt l−îng s¶n phÈm cña C«ng ty cÇn ph¶i ®−îc n©ng cao h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®iÒu ®ã vµ nã lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc
cña C«ng ty.
NhËn thøc râ ®−îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng s¶n
phÈm cña C«ng ty vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, t«i xin chän ®Ò tµi:
§Ò tµi nµy gåm:
PhÇn I- VÊn ®Ò chung vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l−îng cña
doanh nghiÖp. PhÇn II- Thùc trang t×nh h×nh qu¶n lý chÊt l−îng ë c«ng ty ®Çu t− ph¸t triÓn
nhµ vµ x©y dùng T©y Hå PhÇn III- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý chÊt l−îng ë
c«ng ty ®Çu t− ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
So với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, chất lượng sản phẩm của công ty cần được nâng cao hơn nữa để đáp ứng điều đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement