Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By danhchatingvy
#753877 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm phát triển thị trường giầy vải nội địa tại Công ty giầy thượng đình
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp


Khoa Kinh doanh Th-¬ng m¹i
2
ngµnh.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em cè g¾ng vËn dông nguyªn lý c¬ b¶n cña t−
duy ®æi míi, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng logic vµ lÞch sö võa nh»m ph©n tÝch biÖn chøng môc tiªu nghiªn cøu, võa ®Æt nã vµo trong m«i tr−êng kinh doanh cña c«ng ty.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu, ph−¬ng ph¸p vµ giíi h¹n nghiªn cøu trªn, em
chia ®Ò tµi cña m×nh lµm ba phÇn:
Ch−¬ng I:

C¬ së lý luËn cña viÖc më réng thÞ tr−êng ë c«ng ty s¶n xuÊt
kinh doanh.
Ch−¬ng II:

Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c«ng ty GiÇy Th−îng §×nh.
Ch−¬ng III:

Mét sè gi¶i ph¸p marketing ®ång bé nh»m ph¸t triÓn thÞ
tr−êng ë c«ng ty GiÇy Th−îng §×nh.
LuËn v¨n nµy ®−îc hoµn thµnh nhê sù chØ b¶o vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c«
gi¸o An ThÞ Thanh Nhµn, vµ c¸c c« chó trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
Do tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, h¬n n÷a thêi gian th©m nhËp thùc tÕ ch−a
nhiÒu nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn.


ch−¬ng I
Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr−êng vµ c¸c
gi¶i ph¸p marketing ®ång bé nh»m ph¸t triÓn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những vấn đề chủ yếu là hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing nhằm xác định tình thế, thời cơ và nguy cơ có thể xảy ra, đánh giá đúng thực chất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement