Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Randkin
#753875 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty than MẠo Khê
KILOBOOKS.COM

2
nhiÒu than chÊt l−îng tèt, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n−íc nhµ.
§−îc sù gióp ®ì cña gi¸m ®èc, c¸c phßng ban cña má Than M¹o Khª
trùc tiÕp lµ phßng kÕ to¸n trong thêi gian thùc tËp em ®· chän ®−îc ®Ò tµi cña
chuyªn ®Ò lµ: "§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty than
M¹o Khª"
. Néi dung chuyªn ®Ò ®−îc chia lµm 3 phÇn:
Ch−¬ng I:
VÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
Ch−¬ng III:
Ph−¬ng h−íng vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh
V× ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn chuyªn ®Ò khã tr¸nh
khái thiÕu sãt thÇy c« th«ng c¶m.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Vấn đề chung về hiệu quả kinh doanh. Chương 2. Thực trạng hoạt động sxkd của DN. chương 3. Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement