Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bachmahoangtu9989
#753834 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Giầy thượng đình
KILOBOOKS.COM

2
§Ò tµi nµy nghiªn cøu nh»m ph©n tÝch ®Ó thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra cña C«ng ty giÇy Th−îng §×nh trong nh÷ng n¨m qua.Tõ nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®−îc vµ nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i ®Ó ®−a ra nh÷ng gîi ý gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. 2. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
§Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp nµy tËp trung nghiªn cøu ph©n tÝch lÝ luËn
vµ thùc tÕ t×nh h×nh tiªu thô giÇy trªn tõng thÞ tr−êng cña c«ng ty giÇy Th−îng §×nh. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh− n¨ng lùc tr×nh ®é cã h¹n, nªn ®Ò tµi chØ nghiªn cøu ph¹m vi d−íi gãc ®é tiÕp cËn cña m«n häc qu¶n trÞ doanh nghiÖp th−¬ng m¹i chuyªn ngµnh trong thêi gian tõ n¨m 1998 ®Õn nay. 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
:
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, sinh viªn ®· cè g¾ng vËn dông nguyªn
lý c¬ b¶n cña t− duy ®æi míi, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng logic nh»m ph©n tÝch biÖn chøng môc tiªu nghiªn cøu, vµ ®Æt nã vµo trong m«i tr−êng kinh doanh cña c«ng ty.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu, ph−¬ng ph¸p vµ giíi h¹n nghiªn cøu trªn,
®Ò tµi ®−îc chia lµm ba ch−¬ng: Lêi më ®Çu. Ch−¬ng I
: LÝ luËn chung vÒ thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. Ch−¬ng II :
Thùc tr¹ng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty giÇy
Th−îng §×nh Ch−¬ng III
: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn thÞ
tr−êng tiªu thô cña c«ng ty. KÕt luËn.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o vµ gióp ®ì tËn t×nh cña
ThÇy gi¸o-TiÕn SÜ NguyÔn Thõa Léc, Th¹c sü NguyÔn Anh TuÊn ®Ó t«i
hoµn thµnh b¶n luËn v¨n. T«i còng xin c¶m ¬n c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty giÇy Th−îng §×nh: Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc, phßng
Tiªu thô ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty.

Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thêi gian th©m nhËp thùc tÕ ch−a nhiÒu
nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh, t«i rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn.
Ch-¬ng I
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những vấn đề tìm đầu ra cho sp đó là vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ. trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, nhất là sp mang tính mùa vụ và n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement