Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tahkeome
#753831 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp thúc đẩy XK mặt hàng gốm xây dựng của công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng III
: Ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y
dùng cña C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kh¶ n¨ng t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cã h¹n, chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, mong ®−îc sù c¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« c¸c c¸n bé kinh doanh ë c«ng ty. Em mong r»ng c¸c ý kiÕn vµ biÖn ph¸p mµ em ®−a ra trong chuyªn ®Ò nµy gãp phÇn thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña PGS – TS Hoµng §øc Th©n vµ Th¹c sü Lª Thanh Ngäc, ®ång thêi c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em còng ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh, c¸c chÞ c«ng t¸c t¹i C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Hµ néi, th¸ng 4 n¨m 2003
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Lý luận chung về hđ xuất khẩu hàng hóa của DN. Chương 2. Thực trạng hđ XK mặt hàng gốm xây dựng., Chương 3. Phương hướng và biện pháp thúc đẩy XK
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement