Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xingauxinh
#753830 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầy xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng 1
KILOBOOKS.COM

2

I. Thùc chÊt cña ®Êu thÇu

1. Giíi thiÖu chung vÒ thÇu x©y l¾p

Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu, bao cÊp, kh¸i niÖm vÒ
®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cña Nhµ n−íc hay cña t− nh©n ®Òu kh«ng ®−îc ®Ò cËp ®Õn. Tuy nhiªn, tõ khi nÒn kinh tÕ n−íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc th× dÇn dÇn kh¸i niÖm ®Êu thÇu ®· ®−îc c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ..., thuéc nhiÒu lÜnh vùc quan t©m nghiªn cøu, ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh.
§Ó lµm lµnh m¹nh thÞ tr−êng x©y l¾p, t¨ng c−êng hiÖu lùc qu¶n lý. Ngµy
01 th¸ng 9 n¨m 1999 ChÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 88/ 1999/ N§-CP ban hµnh Quy chÕ §Êu thÇu, thay thÕ Quy chÕ §Êu thÇu ®· ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 93/ CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m1997 cña ChÝnh phñ . §©y lµ v¨n b¶n ph¸p quy h−íng dÉn ®Êu thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong c¶ n−íc, quy ®Þnh : c¸c dù ¸n thuéc së h÷u nhµ n−íc ®Òu ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ cña nhµ n−íc ban hµnh, c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña nhµ n−íc nÕu tæ chøc ®Êu thÇu còng vËn dông theo quy chÕ nµy.
§Êu thÇu nãi chung lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ hµng
ho¸. §ã thùc chÊt lµ mét h×nh thøc ®Ó chän mua mét sè hµng ho¸ nµo ®ã víi møc gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®−îc trong ®iÒu kiÖn cã mét ng−êi mua nh−ng l¹i cã nhiÒu ng−êi muèn b¸n.
§èi víi Doanh nghiÖp x©y dùng th× ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p lµ vÊn ®Ò
mµ hä rÊt quan t©m ®Ó ký kÕt ®−îc hîp ®ång, qua ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, t¨ng doanh thu..., v× thÕ c¸c Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. Mét h×nh thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng. Trong lÜnh vùc x©y dùng, ®Êu thÇu lµ mét ph−¬ng thøc c¹nh tranh nh»m lùa chän §¬n vÞ nhËn thÇu (kh¶o s¸t thiÕt kÕ, x©y l¾p c«ng tr×nh, mua s¾m thiÕt bÞ...,) cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña dù ¸n.
Chóng ta cã thÓ tãm t¾t néi dung c¬ b¶n cña ®Êu thÇu x©y l¾p nh− sau:
* Chñ ®Çu t− (th−êng gäi lµ bªn A lµ ng−êi cã nhu cÇu x©y dùng c«ng
tr×nh) ®−a ra c¸c yªu cÇu cña m×nh vÒ dù ¸n vµ th«ng b¸o cho c¸c Nhµ thÇu.
* C¸c Nhµ thÇu (th−êng gäi lµ bªn B) c¨n cø vµo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−
sÏ ®−a ra c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng x©y l¾p vµ tr×nh bµy c¸c n¨ng lùc cña m×nh ®Ó chñ ®Çu t− xem xÐt ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc lùa chän.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đấu thầu xây lắp được xem như là 1 hình thức cạnh tranh đặc thù của các DN xây dựng khi chúng ta tham gia thực hiện các chính sách, đường lối phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement