Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By happy200576
#753797 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khóa Việt Tiệp. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Th−¬ng m¹i 44b
2

MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy,
nh−ng víi tr×nh ®é cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong
nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó chuyªn
®Ò tèt nghiÖp ®−îc hoµn thiÖn.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1. Một số vấn đề lí luận. phần 2. Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty. phần 3. Một số giải pháp để tăng khả năng tiêu thụ sp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement