Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By binhminhtrongmat_buon
#753725 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của việt nam theo quan điểm Marketing-mix
KILOBOOKS.COM


5
®Ých trªn, vÒ mÆt lý luËn, kho¸ luËn ®· tæng hîp, thèng nhÊt, ®óc kÕt vµ ph¸t
triÓn nh÷ng vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®−îc nghiªn cøu, ®ång thêi xem xÐt trªn c¬ së
thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm cña Marketing ®Ó t×m ra h−íng ®i ®óng ®¾n trong thêi gian tíi. §Ò tµi: §Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm Marketing-mix
• Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ g¹o xuÊt khÈu trªn thÕ giíi vµ t¹i ViÖt Nam. • Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu g¹o ViÖt Nam theo quan ®iÓm
Marketing-mix.
• Ch−¬ng 3: ChiÕn l−îc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o.
Trong khu«n khæ cña kho¸ luËn tèt nghiÖp cña sinh viªn, ®Ò tµi nh»m:
• Kh¼ng ®Þnh l¹i vai trß cña xuÊt khÈu g¹o ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam
• Ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam • Nªu ra mét sè ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h−íng dÉn NguyÔn V¨n Thoan,
c¸c c« chó c¸n bé cña Vô XuÊt nhËp khÈu - Bé Th−¬ng m¹i cïng c¸c thÇy c«
vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu Marketing để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo là 1 đòi hỏi cấp thiết và đáng quan tâm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement