Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dung_hitle
#753723 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty Hanaxtex
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
La V¨n Th¸iLíp: Th−¬ng m¹i 42B
KÕt cÊu cña ®Ò tµi nµy nh− sau: PhÇn I: PhÇn më ®Çu PhÇn II: Néi dung Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ gi¶i
ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty HANARTEX.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cña c«ng ty s¶n
xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu - Hµ Néi.
PhÇn III: KÕt luËn. PhÇn IV: Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy:
PGS. TS. NguyÔn Thõa Léc vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty HANARTEX - Hµ Néi (®Æc biÖt lµ anh Bïi Minh Khoa - Tr−ëng phßng nghiÖp vô XNK sè 3).
Em rÊt ch©n thµnh c¶m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành thủ công mỹ nghệ của nước ta trong những năm qua đã thu được nhiều thành công to lớn, giúp cho quá trình CNH, HĐH nhanh hơn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement